קביעת תנאים שיעודדו נאמנות של עובדים זרים סיעודיים לבעליהם, ומניעת השתקעות בישראל

"חשוב שנעביר מסר לעובדים הזרים, אתם באים לישראל כדי לטפל במטופלים ולא לעשות איפה ואיפה ולבחור במטופלים הפחות קשים."

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33) (הארכת רישיון לעובד זר בענף הסיעוד), התשע"ח-2018 של חבר הכנסת יואב קיש.

מוצע לקבוע כי סמכות שר הפנים להתיר הארכת שהות של עובד זר לסיעוד אצל מטופל סיעודי חדש, לאחר שהעובד הזר סיים את תקופת העבודה המרבית המותרת בישראל, במקרים הומניטריים מיוחדים, תחול רק לגבי עובדים זרים העומדים בתנאים שנועדו לעודד נאמנות למטופל סיעודי ולמנוע השתקעות בישראל.

בדברי ההסבר נכתב: "סעיף 3א(ב1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 , מסמיך את שר הפנים להאריך את שהותם בישראל של עובדי סיעוד זרים מעבר לתקופות המרביות הקבועות בחוק, מטעמים הומניטריים מיוחדים, לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת שמינה השר מכוח אותו סעיף. בשנים האחרונות הוגשו אלפי בקשות לוועדה המייעצת, ומחמת עומס הבקשות והזמן הרב הנדרש לבדוק אותן, החליטו שרי הפנים בשנים 2014–2016 על מתן אישור גורף לכ9000 בקשות. עקב כך, עובדים זרים העדיפו לעבור לטפל במי שהטיפול בו קל יותר, ומטופלים סיעודיים רבים התקשו בהעסקת עובדים זרים לאורך זמן. לפיכך, נדרש תיקון חקיקה לשם עידוד עובדים זרים לעבוד אצל אותו מטופל מחד גיסא, ולשם צמצום מספר הבקשות שהוועדה המייעצת ממליצה לאשר מאידך גיסא, כך שהישארותם בישראל תהיה למטרת עבודה בענף הסיעוד בלבד."

ח"כ קיש: לנו יש אינטרס מובהק שהנכים הקשים יצליחו לקבל עובדים ושהם יישארו אצלם. חשוב שנעביר מסר לעובדים הזרים, אתם באים לישראל כדי לטפל במטופלים ולא לעשות איפה ואיפה ולבחור במטופלים הפחות קשים."

43 תמכו 7 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת הפנים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.