קריעת ים סוף – בזכות קיום תורה ומצוות / הרב לסרי

מדוע נבקע ים סוף? טורו השבועי של הרב יצחק לסרי

שביעי של פסח
קריעת ים סוף בזכות תורה ומצוות

10 דקות לצפייה!

בפרשת בשלח אנו רואים שעם ישראל יצאו ממצרים ועמדו מול ים סוף, איזה לחץ היה שם, המצרים מאחוריהם והים מלפניהם, התחילו לריב שם יש כאלו אמרו נתנה ראש ומשובב מצרימה. יש כאלו אמרו לקפוץ לים. כל שבט התחילו לריב מי יכנס ראשון למים.
עד שקפץ נחשון בן עמינדב למים. ולא נבקע הים עד שהגיעו לו מים עד נפש.
משה עומד ומתפלל לה׳ אמר לו הקב״ה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל וייסעו!
למה לא להתפלל? וכי בזמן צרה לא הזמן להתפלל? ויזעקו אל ה׳ בצר להם.
אלא מבארים המפרשים-שבאותה שעה היה קטרוג גדול על עם ישראל, שבא השר של מצרים ואמר הללו עובדי ע״ז והללו עובדי ע״ז, למה אתה עושה להם ניסים?
שהרי ידוע מה שהמדרש אומר שהיה להם עשר ניסים על הים. שיצאו להם דבש וחלב מתוך המים. והיו שבטים שרצו ללכת בשביל נפרד מהשבט השני. וחצה להם את הים לי״ב חלקים. כמו שכתוב לגוזר ים סוף לגזרים. ויש כאלו שרצו לראות מה קורה אצל שאר השבטים, אולי הם לא עברו את הים-מה עשה? נהיה לכל שבט כמין חלון שקוף שיראה את שאר השבטים. איזה ניסים!! למה היו ראויים לכך? הרי גם עבדו ע״ז?
ולכן כתוב והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. שפעם אחת כתוב חומה-ופעם חמה. שהמין לא רצו להחלק. היו מאוד כועסים.
לכן אמר להם הקב״ה שאפילו הכי, שיבקעו בשבילם משום שהם עתידים לקבל תורה, ביד ימין. מימינו אש דתלמו. וצד ימים נבקע.
אבל עדיין שאר הצדדים לא נבקעו. אמר להם-צד שמאל תבקע שעתידים לשים תפילין ביד שמאל. ונבקע. אבל עדיין מאחוריהם ומלפניהם לא נבקעו. אמר להם-עתידים שיתעטפו בציצית מאחוריהם, ונבקע מאחוריהם.
ולמה נבקע? אמר הקב״ה וכי דומה שוגג למזיד? בכוונה ושלא בכוונה? האי גם אם עם ישראל חטאו ועבדו עבודה זרה זה היה שלא בכוונה.
לכן בקע להם את הים כי ראה את הזכויות שיהיה להם, את התורה שילמדו, ואת המצוות שיקיימו-בזכות זה נבקע להם הים.

וכן גם כתוב במדרש-ראה הים וינוס-מה ראה שהים נס? ראה את ארונו של יוסף. כי היו חרותים על העצמות שלו את המצוות שעשה. והעליתם את עצמותי מזה איתכם. שבזכות שנס מהעבירה מאשת פוטיפר הים נס מפניהם, ונבקע.

ומכאן רואים שאדם מקיים מצוות, ולומד תורה זה נותן כח לשלוט בבריאה. אדם שעושה רצון ה׳ אז הכל מסתדר לו, אפילו שיש לו קשיים וניסיונות, הוא רואה איך הים נבקע בשבילו. דברים שלא האמין שיפתחו -פתאום הכל הסתדר. מצא את הזיווג, לפתע מוצאים פרנסה, עבודה טובה. זוכים לחבוק ילד. כל מה שחשבנו שלא מציאותי הכל נפתח. כי שבורא עולם רואה שאדם מקבל על עצמו להתחזק בתורה ומצוות, מחליט להניח תפילין, לשמור שבת. לקבוע עיתים לתורה. לא משנה מה -למען בורא עולם. יראה איך שה׳ פותח לו את השערים.
בא תקפוץ למים! תעשה מאמץ קטן לכבוד ה׳ יתברך ותראה איך הים סוף שלך נבקע!! איך הכל מסתדר.
כמו שכתוב-פתחו לי פתח כחודו של מחט-ואני יפתח לכם כפתחו של אולם. רק מעשה קטן של האדם, זוכה לפתוח לעצמו את השערים.

ה׳ יזכינו! חג כשר ושמח לכל בית ישראל!

Rabbi itzchak lasry
Ocean city MD USA
Www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.