רווח נקי מצרפי של כ-4 מיליארד שקלים לחברות הממשלתיות בשנת 2017

הכנסות החברות הממשלתיות הסתכמו בתקופת הדיווח בכ- 68.8 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 66.8 מיליארד ש"ח בשנת 2016

*ללא הפסד חשבונאי חריג של חברת נצר השרון בסך של 2.5 מיליארד ש"ח החברות הממשלתיות רשמו רווח נקי בסך 6.5 מיליארד ש"ח

הרווח לשנת 2017 ממשיך את מגמת הצמיחה ברווחי החברות הממשלתיות
יעקב קוינט, מנהל רשות החברות הממשלתיות: "החברות הממשלתיות רשמו רווחים משמעותיים. קיימת חשיבות גבוהה לשמר את המגמה הזו על מנת לשמור על האיתנות הפיננסית של החברות ולהקטין את התלות שלהן בתקציב המדינה ואף לתרום לו באמצעות חלוקת דיבידנדים"

רשות החברות הממשלתיות, פרסמה היום את התוצאות הכספיות המצרפיות של החברות הממשלתיות, לשנת 2017.
בשורה התחתונה, (ללא הפסדי חברת נצר השרון שהינם הפסדים חשבונאיים בלבד), רשמו החברות הממשלתיות בישראל רווח נקי מצרפי (כולל רווחים חד פעמיים) בסך של כ-6.5, מיליארד ש"ח בשנת 2017, לעומת רווח נקי מצרפי של כ- 1.9 מיליארד ש"ח בשנת 2016. הגידול ברווח לשנת 2017 נובע בעיקר מאירועים חד פעמיים ומביצוע מהלכי התייעלות משמעותיים בחלק מן החברות.
בנטרול אירועים חד פעמיים בשנים 2016-2017, הרווח הנקי המייצג עומד בשנת 2017 על 3 מיליארד ₪ לעומת 2 מיליארד ₪ בשנת 2016.
חברת נצר השרון (החברה כוללת את יתרת פעילות תע"ש שהועברה לתע"ש מערכות ונמצאת בהליך הפרטה) רשמה הוצאות מימון חריגות בסך של 2.5 מיליארד ₪ בגין הלוואות שנלקחו לאורך שנים מהמדינה לצורך מימון פעילות תע"ש.
שר האוצר, משה כחלון: "אני מברך על התוצאות הכספיות של החברות הממשלתיות. רווחיות בחברות הממשלתיות בפרט, והמשך ניהול קפדני ומדוקדק בכלל, ישיא ערך רב יותר בשנים הקרובות. רווחיהן של החברות, ישמשו ישירות לתועלתם של אזרחי המדינה ולשיפור השירות, ומהוות המשך ישיר למדיניות אשר אותה אנו מנחילים בשנים האחרונות הכוללת:
1. הנהגת מדיניות חברתית כלכלית.
2. חתירה להתייעלות, חדשנות ושקיפות".
מנהל רשות החברות הממשלתיות, יעקב קוינט: "פרסום התוצאות הכספיות של החברות הממשלתיות נועד להגביר את השקיפות והפיקוח של הציבור על הנעשה בהן. לצורך שמירת מגמת רווחיות, ידרשו בעתיד מהלכי התייעלות ושינויים מבניים של החברות הממשלתיות בשנים הקרובות לצד חיזוק הבקרות והממשל התאגידי שלהן, הגביר את יעילותן ואיכות השירותים שהן מעניקות לציבור. החברות הממשלתיות הן נכסים בבעלות הציבור, וככאלה על הציבור להיות שותף וליהנות מהן ומרווחיהן״ אמר קוינט.
מנהל יחידת כספים ובקרה ברשות החברות הממשלתיות, מר חסאן טואפרה: "התוצאות הכספיות לשנת 2017 של החברות הממשלתיות משקפות צמיחה בפורטפוליו, סך הנכסים של החברות הממשלתיות חצה את רף ה- 200 מיליארד ₪ ועומד בסוף 2017 עד 205 מיליארד ₪ לעומת 197 מיליארד ₪ בסוף 2016, הגידול מגיע בעיקר לאור ההשקעות המסיביות שמבצעות החברות בתשתיות, בנוסף, הגידול בנכסים אינו משנה את יחס המינוף וזאת בשל התשואה על ההון החיובית המייצגת רווחיות מתונה של 6.5% (בנטרול אירועים חד פעמיים)".
מבין החברות הממשלתיות, חברת החשמל היא בעלת הרווח הנקי הגבוה ביותר עם רווח נקי של 4.7 מיליארד ש"ח. חלק ניכר מהרווח נובע מאירועים חד פעמיים ובעיקרם ביטול הפרשה בגובה של כ- 2.9 מיליארד ש"ח בדוחות הכספיים בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון מיום 30 באוגוסט 2017 בנושא הפנסיה של עובדי חברת החשמל. בנטרול אירועים אלו הרווח הנקי עמד על כ- 1.4 מיליארד ש"ח, לעומת 0.4 מיליארד ש"ח בשנת 2016.
החברה בעלת הרווח השני בגודלו הינה חברת רפאל עם רווח נקי של 446 בשנת 2017 לעומת 386 מיליוני ש"ח בשנת 2016, ואחריה חברת נמלי ישראל עם רווח נקי של 362 מיליוני ש"ח בשנת 2017 לעומת 246 מיליוני ש"ח בשנת 2016.
בחברת התעשייה האווירית חל השיפור הבולט ביותר ברווח הנקי עם שיפור של למעלה מ – 700 מיליוני ש"ח, מהפסד נקי של 422 מיליוני ש"ח בשנת 2016 לרווח נקי של 292 מיליוני ש"ח. הגידול נובע הן משיפור בביצועי החברה והן מהוצאות חד פעמיות שנרשמו בשנת 2016 בגין הסכם לפרישה מוקדמת של 350 עובדים בעלות של כ- 400 מיליוני ש"ח נטו.
בחברת רכבת ישראל נרשם הפסד של 42 מיליוני ש"ח בשנת 2017, לעומת רווח נקי של 148 מיליוני ש"ח בשנת 2016. הירידה ברווחיות בסך של כ- 190 מיליוני ש"ח, נבעה מעלייה במחירי הסולר, עלייה בהוצאות השכר כתוצאה מן ההסכמים הקיבוציים ומהגדלת הפרשה לירידת ערך של נכסים.

הכנסות החברות הממשלתיות הסתכמו בתקופת הדיווח בכ- 68.8 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 66.8 מיליארד ש"ח בשנת 2016, עלייה של כשלושה אחוזים שנובעת מגורמים שונים ובתוכם עלייה בפעילות חברות התחבורה נתיבי ישראל ונת"ע בכ- 500 מיליוני ש"ח ו- 830 מיליוני ש"ח בהתאמה, עלייה של כ-2.5% בתעריף החשמל שהביאה לגידול של כ- 500 מיליוני ש"ח בהכנסות חברת החשמל ועליה של כ- 330 מיליוני ש"ח במכירות חברת רפא"ל.
הרווח התפעולי של החברות ירד מכ- 5.4 מיליארד ₪ בשנת 2016 לכ-5.1 מיליארד ש"ח בשנת 2017. עיקר הקיטון מיוחס לחח"י (כ-650 מיליוני ש"ח נובע בעיקרו כתוצאה משימוש בתמהיל דלקים יקר יותר, מגידול ברכישות חשמל) ולרכבת ישראל (כ-200 מיליוני ש"ח הנובע בעיקרו מגידול בהוצאות השכר כתוצאה מגידול בפעילות החברה וכן מתוספות שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים שנחתמו בשנת הכספים וכן גידול בהוצאות הדלק הנובע בעיקר מעלייה במחירי הסולר וכתוצאה מעלייה בנסועה). לצד קיטון זה ישנה השפעה מקזזת של עלייה של כ- 230 מיליוני ש"ח ברווח התפעולי של חנ"י ושל כ- 120 מיליוני ש"ח ברווח התפעולי של תע"א. בחישוב הרווח התפעולי לא נלקחו בחשבון תנועות בנכסי פיקוח (השפעות חשבונאיות על הרווח כתוצאה מהחלטות רגולטוריות על תעריף חברת החשמל והמים). הרווח התפעולי שכולל את התנועות בנכסי פיקוח מראה גידול בשנת 2017 ביחס לשנת 2016.
רשות החברות הממשלתיות מאגדת את פעילותן של מעל ל- 60 חברות ממשלתיות העוסקות בתחומים חיוניים הנוגעים לכל אספקט בחיי הציבור, כגון: ביטחון, תשתיות, תחבורה, דיור, תקשורת, חשמל, מים, דואר, וחינוך ועוד. בחברות מועסקים כ-56,000 עובדים, והן אחראיות על כשליש מסך המאזן של מדינת ישראל. החברות הממשלתיות בישראל הן גם היצואן הגדול בישראל עם ייצוא בהיקף של כ- 14.5 מיליארד שקלים בשנה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.