כל מה שרציתם לדעת על פרוזבול

הכל על חובת כתיבת שטר פרוזבול: מקור התקנה. מה נוהגים מרנן גדולי ישראל? וגם: פתרון למי שאין לו שטר

פרוזבול הוא תקנה הלכתית שנועדה לאפשר לגבות חובות של הלוואות שעבר זמן גבייתם ולא ניגבו, מבלי שמצוות שמיטת הכספים, הנוהגת בסוף שנת השמיטה, תגרום לביטול החוב. הפרוזבול ניתקן בידי הלל הזקן בסוף תקופת בית שני, והוא בשימוש נרחב גם בימינו.

בתחילת ובסופה של שנת שמיטה, נהוגה מצוות 'שמיטת הכספים' שבה ישנה חובה לוותר על ההלוואות על פי התורה. כדי לשמר את החוב, יש לערוך את 'תקנת פרוזבול', כך ניתן לשעבד את החובות לבית דין שעליהם לא חלה התקנה ולגבות את החובות גם לאחר שמיטת הכספים.

כדי לקיים את התקנה צריך לחתום שטר פרוזבול ולשלוח לבית הדין את השטר כדי שיקיימו את התקנה.

הוראות מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בעניין פרוזבול
קטעים קצרים מתוך עלון "שערי ציון"

להשאיר חוב קטן בשביל לקיים שמיטת כספים
כתב הבן איש חי בש"ר פ' כי תבא סעי' כ"ו בזה"ל "והנה יש מתחסדים אחר שכותבין הפרוזבול מלוה לחבירו סך מה עשרה גרוש או פחות או יותר ועל זה הסך לא יחול הפרוזבול כיון שהלוהו אחר זמן הפרוזבול ואז אחר ר"ה כשיביא לו חבירו המעות לפרעו יאמר לו משמט אני ולא יקבלם ממנו ויאכל הלוה ולחדי במעות אלו והמלוה לחדי במצות שמיטת כספים שקיים אותה בפועל ותהילות לאל ית' הנהגתי מצוה זו פה עירנו בגדאד יע"א הדפסתי שטרות של פרוזבול וחלקתי אותם לכמה בנ"א ועשאום וגם למדתי אותם שיעשו כן להלוות אחר זמן הפרוזבול סך מה ולקיים המצוה בפועל כאמור לעיל אשריהם ישראל אוהבי מצות ה' ועושים אותם בשמחה" עכ"ד.
ומו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בדרך אמונה פ"ט משמו"י סקפ"ה כתב בזה דיש משאירין חוב אחד כדי לקיים מצות שמיטת כספים והוסיף בזה מרן שליט"א דצריך לכתוב בפרוזבול חוץ מחוב פלוני או חלק מהחוב או ילונו אחר שיכתוב הפרוזבול אבל לא יקבע זמן הפירעון אחר ר"ה אלא שיוכל לתובעו אפי' מיד עייש"ד, ושמעתי ממרן שליט"א שכן נהג אביו מרנא ורבנא הקה"י זצוק"ל להשאיר איזה חוב ולקיים בו מצות שמיטת כספים מיהו בשו"ת שבט הלוי ח"י סוס"י ר' כתב ואם להשאיר הלואה אחת בלי פרוזבול לקיים משמט אני משנת חסידים היא דאין לדרוש כן ברבים מטעם ידוע עכ"ד ולא ביאר מאיזה טעם אין לדרוש לעשות כן.

נוסח וסדר הפרוזבול של מרן החזו"א זצוק"ל
הנה בדבר נוסח הפרוזבול יש כמה דעות ושיטות ואכמ"ל ונביא בזה הנוסח שבו נהג מרן החזו"א זצוק"ל (בפרוזבול שערך אצל מרן הגר"ש הלוי וואזנער שליט"א) כפי שהביאו מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בדרך אמונה פ"ט משמו"י סקצ"ט, וע"ע בשו"ת שבט הלוי ח"ה סי' רי"ג, ובס' דיני שביעית (הוצאת דגל ירושלים) עמ' שי"ז.
"מוסרני לכם הרב שמואל הלוי רב דזכרון מאיר שליט"א והרב משה יצחק ב"ר יהושע זאב שליט"א והרב רפאל יצחק בהרב ר' נחמן שמואל הדינים היושבים כעת בזכרון מאיר שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה באתי עה"ח יום ה' כ"ח אלול תשי"ב פה זכרון מאיר נאום אברהם ישעי' באאמו"ר הגאון ר' שמרי' יוסף" וקרא לפניהם (בשו"ת שבט הלוי שם כ' דבשעה שקרא עמד על רגליו, ועי' בד"א שם סקצ"ב ובצהה"ל אות רט"ו) הנוסח מוסרני לכם הדיינים (בלי להזכיר שמותם) היושבים וכו' ואח"כ כתבו לו הדינים על הכתב ההוא.
"במותר תלתא הוינא ושמענו דבריו והכרנו חתימת ידו הנ"ל ויפינו כוחו דלא תשמט לי' ויגבה כל חובותיו ע"י פרוזבול זה כתקנת הלל וחז"ל ובעה"ח היום לחדש אלול זכרון מאיר בני ברק נאם… נאם… נאם…"
[ובציון ההלכה ס"ק רל"ז כ' מרן שליט"א שמרן החזו"א זצוק"ל עשה פרוזבול ע"י שליח (ובעיקר ענין זה אם אפשר לעשות פרוזבול ע"י שליח עי' במש"כ בזה מרן שליט"א בד"א ס"ק קנ"ג) וחתם ג' עדים שמסר בפניהם חובותיו לב"ד שבירושלים ושלחו ע"י שליח לירושלים וציין לס' אורחות רבינו ח"ב עמ' שפ"ז שפ"ח שפ"ט שהביא הנוסחאות שכ' מרן החזו"א זצוק"ל לשליחות עיי"ש].

שטר פרוזבול מיוחד למי שעוד לא עשה לצפיה והורדה:

להורדה לחץ כאן

פרוזבול

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.