תמר פטרוליום תחלק דיבידנד חצי-שנתי ראשון בסך 32 מליון דולר

"חלוקת דיבידנדים הינה חלק מייעדי החברה, והתוצאות החיוביות המשתקפות מהדוחות הכספיים, מאפשרות לנו לעמוד ביעד ולבצע חלוקת רווחים מהותית לבעלי המניות"

תמר פטרוליום פרסמה לפני זמן קצר את הדוחות השנתיים לשנת 2017. מדובר בדוח השנתי הראשון של החברה, מאז הוקמה ביולי 2017, עם רכישת 9.25% במאגר תמר מחלקה של דלק קידוחים.
לצורך בחינת הנתונים הפיננסיים צירפה תמר פטרוליום לדוחותיה דוחות פרופורמה על הרווח הכולל, המייצגים את תוצאותיה המשוערות של החברה לו העיסקה לרכישת 7.5% נוספים ממאגר תמר, אותם רכשה מנובל אנרג'י לפני כשבוע, הייתה מתבצעת בעבר.
רווחי החברה לשנה זו עמדו על כ- 88 מיליון דולר, לעומת כ-106 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (פרופורמה) – נתון זה נובע בעיקרו מחישוב הוצאות המימון של עסקת רכישת 9.25% מהאחזקות בתמר מדלק קידוחים, וכן מתשלום הוצאות מס שנבעו מהעסקה.
על פי דוחות הפרופורמה המנטרלים השפעות אלו עומדים רווחי החברה על כ- 63.5 מיליון דולר, לעומת כ-60 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 6% הנובע בעיקרו מעלייה במכירות הגז הטבעי מתמר.
במסגרת זו רשמה תמר פטרוליום הכנסות (בניכוי תמלוגים) בסך של כ- 146 מיליון דולר בשנת 2017, לעומת הכנסות (בניכוי תמלוגים) בסך של כ- 140 מיליון דולר. מדובר בעלייה של 4.2%.
במהלך שנת 2017 שילמו שותפי תמר למדינה תמלוגים בסך כולל של כ-220 מיליון דולר.
כזכור, ביולי 2017 השלימה החברה בהצלחה את רכישת 9.25% מהזכויות במאגרים 'תמר' ו'דלית' מתוך חלקה של 'דלק קידוחים', בתמורה לכ- 980 מיליון דולר, שכללו תמורה במזומן בשווי 850 מיליון דולר, וכן תמורה במניות בשווי של כ- 130 מיליון דולר.
התשלום במזומן נעשה על ידי גיוס חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב (סדרה א) מגופים מוסדיים ופרטיים בארץ בארץ ובהנפקת מניות לגופים בארץ ובחו"ל.
יצויין כי רק לאחרונה השלימה תמר פטרוליום רכישת 7.5% נוספים במאגר תמר, הפעם מתוך חלקה של נובל אנרג'י, בתמורה להקצאת מניות בשיעור של 43.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובתמורה למזומן שגוייס במסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה ב ( בערך נקוב של 560 מיליון דולר (עסקת נובל זו אינה כלולה בדוחות השנתיים לשנת 2017).

בסיומה של עסקת נובל מחזיקה תמר פטרוליום ב-16.25% מהזכויות בחזקות "תמר" ו"דלית".

חלוקת דיבידנדים
בהתאם לתקנון החברה, החברה תחלק את רווחיה הראויים חלוקה כדיבידנד לבעלי מניותיה פעמיים בשנה – במחצית השנה ובסופה.
במועד פרסום הדוחות השנתיים לשנת 2017 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד של 32 מיליון דולר לבעלי המניות, כאשר התאריך הקובע לצורך כך הינו 28.3.2018.
מדובר בחלוקת הדיבידנד הראשונה של החברה מאז הקמתה, והוא משקף תשואה חצי-שנתית של 6.3% .

מחיר למניה
הרווח הבסיסי למניה, על פי דוחות הפרופורמה (המתייחסים לנתוני EBIDTA המנטרלים את הוצאות המימון החד-פעמיות ומשקללים את הוצאות הפחת) עמדו בשנת 2017 על 1.27 דולר למניה, לעומת רווח של 1.2 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

מאגר תמר – עלייה בביקושים לגז טבעי
שנת 2017 תרשם כשנת שיא בצריכת הגז הטבעי מתמר – על אף השבתת המאגר במהלך חודש ספטמבר למשך שבוע בשל תקלה, נרשמה עלייה של 4% במכירות הגז מתמר, ואלו עמדו השנה על כ-9.7 BCM. מדובר בעלייה של כ- 0.5 BCM לעומת נתוני הצריכה בשנת 2016, וההערכה היא כי הביקוש בשוק המקומי ימשיך לצמוח גם בשנים הבאות.
יוזכר כי במהלך ינואר 2017 החלה הזרמת הגז מתמר למפעלי ים-המלח הירדניים Arab Potash Company ו- Jordan Bromine Company. על פי ההסכם יסופק למפעלים עד BCM2 גז טבעי, לתקופה של כ-15 שנה.

ליעמי וייסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום:
"חלוקת דיבידנדים הינה חלק מייעדי החברה, והתוצאות החיוביות המשתקפות מהדוחות הכספיים, מאפשרות לנו לעמוד ביעד ולבצע חלוקת רווחים מהותית לבעלי המניות. כמו כן, פעילות הייצוא, והמשך הגידול בביקוש לגז טבעי בשוק המקומי, בנוסף להגדלת אחזקות החברה במאגר תמר בעקבות עסקת נובל, תאפשר אף חלוקות דיבידנד גבוהות יותר בעתיד. "

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.