תשובה מהי? תן לו משלו, שאתה ושלך שלו! טורו של הרב יעקב גלויברמן

  תשובה תפילה וצדקה

בכדי שתהיה לנו חתימה וגמר חתימה  לשנה טובה ומתוקה, נדרשות מאיתנו הכנות רציניות לקראת יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר לעם היהודי.  ההתחזקות היא בשלושה קווים עיקריים-תשובה, תפילה, צדקה. לכאורה, מוטיבים אלו קיימים גם אצל אומות העולם.

אולם, אם נתבונן בדברים נראה שלמעשה קיים שוני מהותי בין תפיסת המושגים הללו בינינו לבינם. 'תשובה' – בשפת העולם משמעותה: חרטה. מי שעשה מעשה רע מתחרט עליו ומתוודה. לעומת זאת אצלנו, 'תשובה' – משמעותה שיבה וחזרה למקור ולשורש. מה שבעצם אומר שהתשובה שייכת לכולם הן לצדיק והן לרשע. תמיד יש להם את האפשרות לשוב ולחזור למקורות. 'תפילה' בשפת העולם: בקשה.

מבקשים מאלוקים שייתן וימלא את החסר, ואם לא חסר דבר, אין מקום לתפילה. לעומת זאת אצלנו התפילה היא אקט של התחברות עם אלוקים, ושייכת לכל אחד בכל זמן. לכל אחד יש נשמה שקשורה עם אלוקים, וגם מי שלא חסר לו דבר זקוק לתפילה. 'צדקה'  בשפת העולם: חסד עם העני שלא מגיע כלום, ואין חובה לתת לו. מי שנותן, עושה זאת מטוב ליבו ותו לא. לעומת זאת אצלנו – הצדקה  היא מעשה של צדק וערך עליון. חובה עלינו לתת צדקה. שכן, הרכוש שבידנו איננו שלנו באמת, אלא הכל שייך לאלוקים, ואלוקים מצווה עלינו לחלוק עם מי שאין לו.

  חד וחלק:   "תן לו משלו, שאתה ושלך שלו"

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. BS"D
  Discussion with Moishe'la (with his family)
  A Handicapped child
  Tishrei 9 '5774 (Sept 13 '13)

  " תשע"ד Kapparos of"

  Tatti: Moishe'la you were so happy when you left to go to Kapparos this morning, and you were so happy when you came back, but then you laid down and started to cry. Why

  Moishela: I saw the live chicken and saw the chicken after it was Shechted. I saw it laying in a pool of blood and I felt that this is a warning of all the violence that will be in the world this year. תשע"ד will bring the worst of the Rishus (evil) to the surface. I know that it is all for the good but still it is very frightening

  It is just like the chicken after the Shechita. You see its lifeless body and its blood staining the ground. One's heart goes out to the poor dead animal and you feel depressed. But that chicken was killed according to the laws of kashrus that were brought down and given to Am Yisrael at Har Sinai in our Holy Torah. It then becomes a nourishing meal for a Tzaddik who makes a Brocha on it to thank Hashem before and after he eats the chicken

  Really that chicken that looked so gruesome just a short time before, that was killed in a seemingly harsh way, comes back to life with a Brocha and having the Zechus of being the food that sustains a Tzaddik or even a simple Jew. Such a chicken never really dies; it just takes on a new form. It changes its worldly disguise to a spiritual form

  Now that I said all that, I can also say that when I was looking at the dead chicken I felt that תשע"ד will be a very difficult year

  I plead with Am Yisroel please do Teshuva NOW! Throw away all your stupid toys, throw away your silly pass times. Live only to do your Creator's will. Love your fellow Jew, and don't wish him harm

  All Yidden Frum, or not, that cause harm to their fellow Jews, that have jealousy and hatred in their hearts for their own kind, those Jews who participate in actually being Malshinim (informers to the authorities) or just physically getting pleasure from seeing fellow Jews hurt or dishonored, those Jews whoever they are, whether they are important people of the community or lesser people, they are not Jews. They are Erev Rav

  So I beg all true Jews, Jews that can have love in their hearts for their fellow Jews, do Teshuva NOW! Discard all excess Gashmius, build a true Jewish home where the husband is an Oved Hashem and an Ohev Yisroel and a Baal Chessed and one that learns Torah, where the wife is a true Tzniusdik Eshes Chayil and the children are Temimusdik, sweet, Erlich, well behaved, and truly believing in Hashem. That is a true Jewish home, a true Bais Hamikdosh Mi'at

  Come back Am Yisroel

  When I looked at the dead-lifeless chicken I became very sad. But then I realized that the chicken gave its physical life in order to sustain the Tzaddik. The chicken still exsits but in a much higher form .And we human beings too will live on Be'ezeras Hashem. We won't need to be Shechted if we are ready to sacrifice our whole selves to the will of HaKodosh Boruch Hu. This living Al Kidush Hashem, this changing of our physical form to a more spiritual one, will prove that our Neshomos are the Neshomos of the Jews that stood at Har Sinai. And those so-called Jews that do not do Teshuva in such a way, will be Shechted like the chickens, but not in Kedushah, and they will just disappear. Their carcasses will be thrown to the dogs and will be food for the Sitra Achra

  Excuse my graphic descriptions, but too few people are waking up. Maybe this will help some people do something right now to come back to the truth so their suffering will be much less in this coming year

  will, Bezeras Hashem, bring the whole world through a most תשע"ד difficult time but will clearly reveal the road that will bring Be'ezras Hashem all Am YIsrael to the Geula Shelaimah

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב