Kipke

רחיצה מזיעה בתשעת הימים

08/07/2013, 3:30

נראה לברר דין רחצה בצונן ב"תשעת הימים", כאשר כוונתנו להעביר את הזיעה ותו לא. והדבר מסור ללב האם כוונתנו להעברת זיעה המותרת או לתענוג האסור. א] בפסחים (נ"ד ב')

Kipke

שמחת התורה של מרן הגרי"ש אלישיב – טור דעה מיוחד לרגל שנה להסתלקותו מאת הרב שמואל גנוט מחבר "שלהי דקייטא ועוד"

04/07/2013, 12:44

ללמוד מה שליבו חפץ /// הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א //// בסוף השבוע  האחרון מציינים רבבות אלפי בית ישראל את יום הזכרון הראשון לרבנו רשכבה"ג מרנא הגרי"ש  אלישיב