Kipke

ימים של עצב: מה בין פרשת פנחס – לימי בין המצרים – טורו של הרב יעקב גלויברמן

28/06/2013, 9:19

בפרשת פינחס כלולים מועדי וחגי ישראל, והיא נקראת בתוך "ימי בין המצרים" – שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב.  שמתחילים בי"ז בתמוז, ביום  שבו הובקעה העיר ירושלים,

Kipke

מנהיג לא מפחד: בין בלעם הרשע למשה רבינו – טורו של הרב יעקב גלויברמן

20/06/2013, 22:35

מנהיג לא מפחד  בפרשת השבוע "בלק", מסופר על בלק מלך מואב, שכאשר הרגיש בסכנה המרחפת עליו, שכר את בלעם הרשע, בכדי שיקלל את ישראל. וכל העם נתפס בחרדה ופחד.

Kipke

הטור של יענק'לה גלויברמן: ראו – מה בין 'קורח' ל'אהרן הכהן'

13/06/2013, 20:52

הרב יעקב גלויברמן  מסכם את פרשת השבוע בראי התקופה : מה בין קרח לאהרן הכהן : טעמו וראו לאחר סיפור המרגלים, ופרשת קרח שתיראה לנו על סופם של בעלי המחלוקת