Kipke

רחיצה מזיעה בתשעת הימים

08/07/2013, 3:30

נראה לברר דין רחצה בצונן ב"תשעת הימים", כאשר כוונתנו להעביר את הזיעה ותו לא. והדבר מסור ללב האם כוונתנו להעברת זיעה המותרת או לתענוג האסור. א] בפסחים (נ"ד ב')