Kipke

"מטרייה של שנאה מאפשרת לשלול מהחרדים זכויות יסוד"

19/04/2013, 11:28

"מטרייה של שנאה מאפשרת לשלול מהחרדים זכויות יסוד" הרב מנחם ברודמי חלם שיבואו ימים ויהודים שומרי תורה ומצוות בארץ-ישראל יתחילו לדאוג אם אמנם יתאפשר להם לחנך את ילדיהם על-פי