Kipke

מחירה היקר של אפלייה • חבר מועצת עיריית ירושלים המבקש למנוע העברת כספים לבניית בניין מסמינר שלדבריו "מפגין זלזול וחוסר רגישות לבנות" • המכתב וכל הפרטים

21/02/2013, 13:43

חבר מועצת העיר ירושלים, אשר מישאלי, יצא במכתב אל דוד הדרי, יו"ר ועדת הכספים של העירייה, בבקשה למנוע העברת תקציב לבניית בית ספר, בשל אפלייה בקבלת תלמידות. מהמכתב עולה