Kipke

"מחלת הניאוף הזימה והתועבה היא נורמה חילונית"

20/11/2015, 9:51

"החברה החילונית אינה אלא בריקבון סופני, מחלת הניאוף הזימה והתועבה היא נורמה בסקטור הזה, ומי שיוצא נגד הוא טושטוש", נכתב במאמר של בית הספר התורני של ש"ס, ההורים החילונים