Kipke

אחרי מות… אמור • רק היום, לאחר מותה של ח"כ לשעבר הגב' מרינה סולודקין ז"ל, נחשפת פעילותה הסודית

17/03/2013, 9:39

רק כיום, לאחר כשש שנים, אפשר לספר קצת יותר על אחת הפרשיות המסובכות, המורכבות והנועזות, אחת מתוך רבות – מתוך הפעילות המדהימה של שלוחי חב"ד ברוסיה. לפני כשש שנים,