“אין מניעה לפרסם החלטה בתיקי נתניהו לפני הבחירות”

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע היום (שישי) כי הוא החליט שלא לדחות את פרסום ההחלטה בתיקי נתניהו לאחר מועד הבחירות. לטענתו, על זמן התהליך הוחלט עוד בטרם נודע על הקדמת הבחירות “ואין הצדקה לסטות ממנו”.

כצפוי: היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע היום (שישי) כי הוא החליט שלא לדחות את פרסום ההחלטה בתיקי נתניהו לאחר מועד הבחירות. לטענתו, על זמן התהליך הוחלט עוד בטרם נודע על הקדמת הבחירות “ואין הצדקה לסטות ממנו”.

מנדלבליט ציין את סדר הזמנים בקבלת ההחלטה בתיקי נתניהו: “עם ההכרזה על הקדמת הבחירות, חלה על עבודת התביעה הכללית בקשר לתיקים הנוגעים לראש הממשלה הנחיה הקובעת כי ‘ככלל אין מקום להשהות טיפול בתיקים נגד נבחרי ציבור או מועמדים, שהגיעו לאחר חקירה לפרקליטות או לתביעה המשטרתית לצורך החלטה אם להגיש כתב אישום. ואולם, הטיפול יהיה תוך מתן הדעת לזהירות הנדרשת'”.

“הנחיה זו מתייחסת גם לקבלת החלטה מטעם היועץ המשפטי לממשלה על קיומה של כוונה להגיש כתב אישום נגד איש ציבור בכפוף לשימוע, וזאת, גם אם השימוע עצמו ייערך לאחר הבחירות”.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. רוצח נפשות ביחד עם חרדים חברי הכנסת וכו'

  הערב כתב מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רבי משה שטרנבוך שליט”א מכתב מיוחד על חילול בית הכנסת שיח ישראל בקריית יובל ירושלם עיה”ק ת”ו, ועל חילולי השבת המתרבים בתקופה האחרונה ע”י ידי נציגי החרדים בכנסת המינים שר”י.

  בדבריו קישר בין חילולי השבת רח”ל לחילול בית הכנסת רח”ל, ועורר כי “אם אין אנו מוחים ברשעים המחללים את השבת, [בפרט בעיר בני ברק] הרי ח”ו אומר לנו הקב”ה “אם אתם מניחים לרשעים לחלל את הקודש, אף אני אניח לרשעים לחלל את הקודש בתוך בתי הכנסיות ובתי המדרשות”, ד”י ויצילנו מכל צרה וצוקה וכו’.

  בתחילת המכתב כתב מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רשכבה”ג רבי משה שטרנבוך שליט”א: וז”לשונו הזהב…
  “תסמרנה שערות ראש על שמועה רעה כי באה, שפרצו בריונים בני בליעל לתוך בית הכנסת בירושלים עיר הקודש, והוציאו מארון הקודש ארבעה ספרי תורה וזרקום לארץ בביזיון, והניחו עליהם חומרי כילוי לכלותם, אוי לאוזניים שכך שומעות – שהניח הקב”ה לבזות את תורתו בתוך פלטרין קדשו”.

  בהמשך דבריו קשר מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רשכבה”ג רבי משה שטרנבוך שליט”א היינו הרב המתיר חפירת קברי ישראל בבית שמש רח”ל, הרב הריפורמי שר”י, בין חילול בית הכנסת לחילולי השבת: “לפנים בישראל בגולה, בשעה שחיללו את הקודש, היו כל בית ישראל בפחד ואימה שמא הקב”ה ישפוך כעסו עלינו בשעה שמידת הדין מקטרגת, והיו מרבים בתפילות ובתשובה ומעשים טובים, וגם עכשיו החובה מוטלת עלינו לפשפש במעשינו ולשוב אל ד’, ובפרט להקפיד ביתר שאת על קדושת התורה ועל קדושת השבת, כי אם אנו ח”ו מחללים בידינו את קדשי שמים, או שאין אנו מוחים ברשעים המחללים את השבת, הרי ח”ו אומר לנו הקב”ה “אם אתם מניחים לרשעים לחלל את הקודש, אף אני אניח לרשעים לחלל את הקודש בתוך בתי הכנסיות ובתי המדרשות”, ד”י.

  בשלב זה עבר מרן פוסק הדור שליט”א לחילולי השבת המתרבים והולכים: בשבוע האחרון נוסף צרה לצרה, והממשלה החליטו להוסיף בחילולי השבת ולבנות בתל אביב בעצם יום השבת, והוסיפו חטא על פשע לעודד את החנויות לפתוח שעריהם ביום השבת קודש, והפרצה הולכת וגוברת מעיר לעיר שמעודדים שינהגו כמו בתל אביב להפוך את השבת לחול רח”ל, והגענו למצב שלא רק מחללים שבת אלא מבטלים ועוקרים את יום השבת בעידוד הממשלה והעיריות ברחבי ארה”ק – עד כדי כך שגם קרוב לבני ברק בונים ביום השבת ה”י, והחובה מוטלת עלינו למחות על כבוד שבת קדשינו המחוללת, ולהסיר בכך חרון אף ה’ מעלינו ולא לשתוק כבלע את הקודש.

  “ושמעתי פעם מפי הגה”ק רבי אלחנן ווסרמן זצ”ל ד’ ינקום דמו, על מה שאמרו חז”ל במשנה בסוף סוטה (מ”ט ע”ב) שבזמן עקבתא דמשיחא “יראי חטא ימאסו”, שעוד יבוא זמן גרוע מזה ש”יראת ד’ תתייבש” ויחפרו קברי יהודים ולא יעניין את הציבור כל מה שמחריבים את הדת רח”ל, ואם בשנים קדמוניות היה בוער אש להבה כשניהלו מלחמה למען כבוד שמים, הרי שיבוא זמן שיראת ה’ תתייבש, רח”ל, ולא ירגישו שזה נוגע אלינו מה שמחריבים את הדת רח”ל.

  “בכתבי האריז”ל מבואר שבדור האחרון כבוד ד’ יהא מושפל מאוד, ואותם העוסקים להקים שכינתא מעפרא ולרומם כבוד שמים יזכו לשכר בלי שיעור, ומצפים אנו לשמוע שבכל עיר ועיר מקדשים שם שמים ומשתתפים בצרת השכינה, ואבינו שבשמים ירחם עלינו כי בצרה גדולה אנחנו, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו, ויעזור ד’ ויגן ויושיע, ויחיש גאולתינו ופדות נפשינו בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו בקרוב.

  את דבריו חתם מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רשכבה”ג רבי משה שטרנבוך שליט”א – היינו הרב המתיר חפירת קברי ישראל בבית שמש רח”ל- הידוע כרב הריפורמי, בדברים נוקבים: “בחילול שבת מחללים אות הברית לעשות את השבת לדורותם, ובעוונתינו הרבים מסיחים דעת ולא מוחים כראוי, וחייבים לעורר הציבור”, המצפה לרחמי שמים מרובים, משה שטרנבוך”, הרב החופר קברים.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב