ביטן מואשם בלקיחת שוחד של יותר מ-700 אלף שקל

אחרי שוויתר על החסינות: דוד ביטן מואשם בלקיחת שוחד של יותר מ-700 אלף שקל

לאחר שויתר על החסינות – יש כתב אישום: היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, החליט על העמדתו לדין של חבר הכנסת דוד ביטן בעבירות לקיחת שוחד בסכום כולל של 715,000 שקלים בשבע פרשות שונות, ובעבירות הפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס; אותן ביצע לכאורה במסגרת תפקידיו בעיריית ראשון לציון ובמהלך כהונתו כחבר כנסת וכיו”ר הקואליציה. הודעה על החלטת היועץ המשפטי לממשלה והעתק כתב האישום נמסרו לידי באי-כוחו של חבר הכנסת ביטן.

כמו כן, בהתאם לקבוע בסעיף 4 לחוק חסינות חברי הכנסת, עותק מכתב האישום הוגש ליו”ר הכנסת, על מנת שיתאפשר לחבר הכנסת ביטן להודיע לכנסת האם הוא מעוניין לבקש שתעמיד לו חסינות מפני העמדתו לדין פלילי.

בנוסף, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, החליט על העמדתו לדין של ארנון גלעדי, ששימש בתקופה הרלוונטית בתפקידים בכירים בעיריית תל אביב ובהם המשנה לראש העירייה, בעבירות לקיחת שוחד והפרת אמונים.

עוד הוחלט על העמדתם לדין של תשעה נאשמים נוספים בפרשה וכן של חברות שבניהולם, בעבירות שוחד, הלבנת הון ועבירות מס, כל אחד לפי חלקו. הודעות על כך נמסרו לבאי-כוחם של המעורבים.

על פי כתב האישום, בין השנים 2017-2011 לקח ביטן טובות הנאה ממספר יזמים ובעלי אינטרסים, בסכום כולל של מאות אלפי שקלים. בתמורה לטובות ההנאה, פעל ביטן לקידום אינטרסים של אותם גורמים, במסגרת תפקידיו הציבוריים, תוך ניצול מעמדו, קשריו והשפעתו בשלטון המקומי ובמשרדי הממשלה.

חלק הארי של טובות ההנאה הכספיות שלקח ביטן התקבלו על ידו באמצעות מ.י. בין השניים התקיימה שותפות פלילית ממושכת, במסגרתה קיבל ביטן ממ.י. שירותים שונים, בהם שירותי הלבנת הון והחזקת כספים, העמדת קו אשראי ושירותים אישיים מגוונים.

על פי עובדות האישום הראשון, בין השנים 2017-2011 התקיימה בין ביטן לבין ד.ג. מערכת יחסים שוחדית מתמשכת, במסגרתה לקח ביטן מד.ג. טובות הנאה כספיות בתמורה לקידום שלושה פרויקטים נדל”ניים שבהם היה מעורב ד.ג. בתחום השיפוט של עיריית תל אביב.

בשנת 2011 לקח ביטן מד.ג. טובות הנאה כספיות, בתיווכה של מירב שמולי, ידידתו הקרובה של ביטן, בסכום בלתי ידוע, בתמורה לקידום אחד הפרויקטים.

בין השנים 2017-2015 לקח ביטן מד.ג. ומעו”ד אבי דוידוב טובות הנאה כספיות, באמצעות מ.י., בסכום כולל של 285,000 ש”ח, אשר הוסוו באמצעות חשבוניות של חברת ל.ק., ונשמרו עבור ביטן על ידי מ.י. בקופה פרטית, במסגרת ההתחשבנות הכספית בין השניים. בנוסף, הובטח לביטן מד.ג. תשלום נוסף בסך 250,000 ש”ח. בתמורה לטובות ההנאה האמורות, ביטן פעל על מנת להשפיע על ארנון גלעדי לפעול במסגרת תפקידו בעיריית תל אביב על מנת לקדם אספקטים שונים בשלושת הפרויקטים בתל אביב.

גלעדי ניצל את תפקידו והשפעתו בעירייה על מנת להיענות לבקשותיהם של ביטן ושל ד.ג., ובתוך כך בשנת 2011 לקח טובות הנאה כספיות בעד פעילותו, ובשנים 2017-2015 פעל תוך הימצאות בניגוד עניינים חמור.

על פי כתב האישום, בפרשה זו נאשמים דוד ביטן, מירב שמולי, אבי דוידוב וארנון גלעדי.

על פי האישום השני, בין השנים 2015-2013 לקח ביטן טובות הנאה כספיות מחברת דניה סיבוס בע”מ, באמצעות מ.י., בסך של 336,300 ש”ח, בתמורה לקידום תכנית להקמת תחנת דלק במחלף עין הקורא על כביש 431. טובות ההנאה הכספיות שלקח ביטן מדניה סיבוס הוסוו באמצעות חשבוניות של חברת ל.ק.. מ.י וביטן התחלקו ביניהם בטובות ההנאה הכספיות שהתקבלו מדניה סיבוס.

על פי כתב האישום, בפרשה זו נאשם דוד ביטן.

על פי האישום השלישי, בין השנים 2016-2013 לקח ביטן ממוטי שעבני, יזם נדל”ן, ומהחברה שבבעלותו, מסא.א.א דיור מוגן בע”מ, טובות הנאה בדרך של סיכום בין השניים לפיו ביטן יקבל זכויות בפרויקט הנדל”ן “ראשון סנטר” או את שוויון הכספי של הזכויות. על מנת להסתיר את מעורבותו של ביטן בסיכום ולהסוות את טובת ההנאה שניתנה לו, כרתו מ.י. ושעבני ביניהם, בהנחיית ביטן, שורת הסכמים בהם נכתב בכזב כי מ.י. הוא זה שיסייע לשעבני והוא זה שיקבל את טובות ההנאה.

בתמורה לטובות ההנאה האמורות, סייע ביטן לשעבני בקידום הפרויקט בעיריית ראשון לציון ובוועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז המרכז.

על פי כתב האישום, בפרשה זו נאשמים דוד ביטן, מוטי שעבני וחברת מסאא.א.א דיור מוגן בע”מ.

כמפורט באישום הרביעי, בחודש אוגוסט 2017 לקח ביטן מאלי נחום, מהנדס אשר החזיק משרד אדריכלים בראשון לציון, טובות הנאה כספיות בסך 60,000 ש”ח, ביודעו כי נחום זקוק לסיועו בעניין דרישה מנהלית להגשת תכניות בניה באמצעות מערכת מקוונת, אשר הסבה לנחום נזקים כבדים. נחום העביר לביטן את טובות ההנאה הכספיות במזומן באמצעות מ.י.

על פי כתב האישום, בפרשה זו נאשמים דוד ביטן ואלי נחום.

כמפורט באישום החמישי, בחודש ספטמבר 2017 לקח ביטן מאלברט ביטון, יזם העוסק בנדל”ן ומהחברה שבה היה ביטון שותף, אמריקן סייף רום בע”מ, טובות הנאה כספיות בסך 10,000 ש”ח, באמצעות מ.י., בתמורה לסיוע של ביטן מול עיריית ראשון לציון בהפחתת חובות הארנונה של אמריקן סייף רום. טובות ההנאה הכספיות שלקח ביטן מביטון הוסוו באמצעות חשבונית של חברת ל.ק..

על פי כתב האישום, בפרשה זו נאשמים דוד ביטן, אלברט ביטון וחברת אמריקן סייף רום בע”מ.

כמפורט באישום השישי, בשנת 2014 לקח ביטן מליהי קופרלי סונק, מנהלת נכסי הנדל”ן של קבוצת חצי חינם ומחברות בקבוצה, טובות הנאה כספיות בסך 40,000 ש”ח, אשר הוסוו באמצעות קבלות של עמותה, בהן נרשם בכזב כי הוצאו בגין מתן שירותי פרסום. זאת, בתמורה לסיוע שהעניק לקבוצת חצי חינם בהסדרת שימוש חורג במקרקעין עליהם הוקם אחד מסניפי הרשת וכן בהסדרת שימוש בחניות ציבוריות סמוכות לסניף הרשת. בנוסף, בשנת 2017 ביקש ביטן מקופרלי טובות הנאה כספיות בסך של 10,000 ש”ח בתמורה לקביעת פגישה עם מנכ”לית תאגיד המים של ראשון לציון, בשל בעיה בלחץ מים שהתעוררה באחד מסניפי חצי חינם.

על פי כתב האישום, בפרשה זו נאשמים דוד ביטן, ליהי קופרלי סונק, כל בו חצי חינם בע”מ וחברת תוצרת חקלאית מובחרת בע”מ.

כמפורט באישום השביעי, באוקטובר 2017 לקח ביטן מיצחק ג’דע, הבעלים ומנהלה של חברת משרהיט בע”מ, העוסקת ביבוא וייצור של ריהוט משרדי באמצעות מ.י., טובות הנאה כספיות בסך של 23,400 ש”ח, בתמורה לסיוע שהעניק ביטן לג’דע בקשר עם קידום בניית מלון בשכונת עיר ימים בנתניה. טובות ההנאה הכספיות שלקח ביטן מג’דע הוסוו באמצעות חשבונית של חברת ל.ק., ונשמרו עבור ביטן על ידי מ.י. במסגרת ההתחשבנות הסודית.

על פי כתב האישום, בפרשה זו נאשמים דוד ביטן, יצחק ג’דע, וחברת משרהיט בע”מ.

כמפורט באישום השמיני, על אף הימצאותו בניגוד עניינים חמור, הנובע מהשותפות הפלילית, מהתלות הכלכלית, מיחסי החברות העמוקים ומהקשרים ההדוקים בין ביטן לבין מ.י., פעל ביטן במסגרת תפקידיו הציבוריים תוך ניצול קשריו, מעמדו והשפעתו, לקידום אינטרסים שונים של מ.י. ומקורביו בשורה של מקרים שבהם היו זקוקים להיענות של עובדי ציבור שונים לבקשותיהם. בתוך כך, בתקופת היותו ח”כ ויו”ר הקואליציה, מתוקף מעמדו, השפעתו וקשריו, פעל ביטן כדי לסייע למ.י. ומקורביו, מעת לעת ולפי הצורך, בקשיים שונים שבהם נתקלו, בין היתר, מול עיריית ראשון לציון, מועצה אזורית עמק לוד, עיריית הוד השרון, משרד הפנים, משרד המשפטים, רשות מקרקעי ישראל ועיריית רמלה, ועדכן את מ.י. בדבר פעולותיו ותוצאותיהן.

על פי כתב האישום בפרשה זו נאשם דוד ביטן.

כמפורט באישום התשיעי, ביטן לא דיווח לרשויות המס על הכנסותיו מטובות ההנאה הכספיות שלקח, בסך מאות אלפי שקלים, בכוונה להתחמק מתשלום מס.

בנוסף, כמפורט באישום העשירי, בשלהי שנת 2017 לקח ארנון גלעדי טובות הנאה כספיות, תוך שימוש בחשבון בנק שנועד למימון פעילותו הפוליטית, משלושה יזמי נדל”ן שונים, להם סייע בקידום הליכים תכנוניים מול גורמי מקצוע בעיריית תל אביב ובוועדות התכנון, בסך של 30,000 ש”ח. גלעדי אסף את הכספים באמצעות רענן יוסף, אשר הפקיד אותם בחשבון בנק ששימש למימון פעילויות לקידום מועמדותו של גלעדי וטיפוח תדמיתו הציבורית, ואשר זהותו של גלעדי כנהנה בו הוסתרה. חיים רביבו, איש עסקים, אחד משלושת יזמי הנדל”ן, נתן שוחד לגלעדי באמצעות העברת סכום בסך 10,000 ₪ תמורת קידום ענייניו בעיריית תל אביב.

בפרשה זו מואשמים ארנון גלעדי, רענן יוסף וחיים רביבו.

לאחר בחינת הטענות שהועלו בשימוע, החליט היועץ המשפטי לממשלה להימנע מהעמדתו של ביטן לדין בפרשת בני סולימני, יזם נדל”ן. הוחלט אף לסגור את תיק החקירה נגד בני סולימני, שנחשד באותה פרשה. כן הוחלט לסגור את תיקיהם של רונן גינזבורג ואייל לנגר, מראשי חברת דניה סיבוס, ונגד חברת דניה סיבוס, אשר אף להם נשלחו מכתבי שימוע.

התיק נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 של משטרת ישראל בשיתוף עם רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון, ומטופל ע”י עורכי הדין אתי בן-דור, יעל שניידר, עדי אפלבוים-גרוזמן, רוי גורדון ומיכל גזית מפרקליטות מיסוי וכלכלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.