בנק הפועלים מפרסם דוחות כספיים לשנת 2018

• הרווח הנקי בשנת 2018 הסתכם ב-2,595 מיליון ש”ח בהשוואה ל-2,660 מיליון ש”ח בשנת 2017.
שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי עמד בשנת 2018 על 7.1% בהשוואה ל-7.5% בשנת 2017.
• הרווח הנקי ללא ההפרשה בגין החקירה האמריקאית* הסתכם בשנת 2018 ב-3,579 מיליון ש”ח.
שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי ללא ההפרשה בגין החקירה האמריקאית* עמד בשנת 2018 על 9.7%.
• גידול בהיקף האשראי: סך תיק האשראי של הבנק גדל בשנת 2018 ב-6.3%, והסתכם בכ-282.5 מיליארד ש”ח, בהשוואה ל-265.9 מיליארד ש”ח בסוף שנת 2017.
• הבנק המשיך לצמוח בהתאם למתווה האסטרטגי, עם עליה בשיעור של 10.7% באשראי המסחרי, 9.8% באשראי העסקי, ו-9.9% בהלוואות לדיור.
• הפיקדונות הקמעונאיים בישראל גדלו בשיעור של 9.4% והסתכמו ב-229.6 מיליארד ש”ח, בהשוואה ל-209.7 מיליארד ש”ח בסוף שנת 2017.
• הכנסות מימון מפעילות שוטפת בשנת 2018 הסתכמו ב-9,575 מיליון ש”ח בהשוואה ל-8,795 מיליון ש”ח בשנת 2017, עלייה בשיעור של 8.9%.
• התייעלות – הבנק ממשיך בישום מהלכי ההתייעלות, ובשנת 2018 ירד מספר המשרות בבנק ב-502. יחס היעילות ללא ההפרשה בגין החקירה האמריקאית* עמד בשנת 2018 על 57.8% בהשוואה ל-59.1% בשנת 2017. הוצאות השכר ירדו בשיעור של 2.7%.
• יחס הון עצמי רובד 1 – ביום 31 בדצמבר 2018 עמד יחס ההון על 11.16%, שיעור גבוה מהמגבלה הרגולטורית ויעד הדירקטוריון.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.