דור הפלגה: פנינים לפרשת לך לך

עונג שבת: לכבוד פרשת לך לך אנו מגישים לכם לקט של חידושי תורה על הפרשה מפי הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט”א.

 

 

“ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז יושב בארץ. ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך כי אנשים אחים אנחנו” (בראשית יג, ז-ח).

הנה התורה מדגישה “והכנעני אז בארץ”, צריך האדם לדעת גם אם הוא צודק בכל דין ודברים עם חברו, תמיד צריך לשים מול עיניו את חילול ה’ אשר יכול לצמוח מכל דין ודברים שמדרדר למחלוקת ולחילול ה’. הנה אברהם אבינו פחד פחד גדול מהכנעני והפריזי אשר היו בארץ, שדבר המחלוקת ידרדר לחילול ה’. וזהו יסוד שכל אדם צריך לשים מול עיניו בכל ענין, מה החילול ה’ אשר יכול להיגרם מכל ענין אשר יש לו עם חברו או עם מי מהעולם, כי חילול ה’ אין לו תקנה ונזקו נזק חמור.

 

***

“ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון” (בראשית יד, ח).

ועל זה אומרת הגמרא (כתובות קה:) כל המביא דורון לתמיד חכם כאילו הקריב קרבן, וזהו על ידי שהוציא לחם ויין לאברהם אבינו ע”ה נחשב לו כאילו היה כהן המקריב לא-ל עליון. וידע האדם שמחויב הוא לתת צדקה וחסד לתלמידי חכמים אשר יושבים ועומלים על התורה הקדושה, ומצוה רמה זו מרוממת את האדם ומביאה אותו לדרגות והשגות גבוהות.

 

***

“במה אדע כי אירשנה” (בראשית טו, ח).

ונענש על שאלה זו (אברהם) ב”ידוע תדע כי גר יהיה זרעך”(שם, יג), והנה מובא במדרש אברהם אבינו אמר להקב”ה במה אדע שמא יחטאו בני ותעשה להם כדור ההפלגה ודור המבול, והנה אמרו רבותינו (ירמיהו לא, כח) “אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה” חטאי האבות משליכים זוהמה בבנים, ולכן התיירא אברהם אבינו כי זוהמת דור המבול ודור ההפלגה תתנוצץ שוב ח”ו בבניו, על כן אומר הקב”ה לאברהם אבינו “ידוע תדע כי גר יהיה זרעך” שכל השיעבוד בארץ מצרים הוא המשך לזיכוך למה שנאמר בבני בניהם של דור המבול ודור ההפלגה, ואם כן כל גלות מצרים לא הייתה בתורת עונש אלא בתורת זיכוך ותיקון.

ולכן ידע האדם, כאשר הקב”ה מעמידו בנסיונות קשים וביסורים חמורים זה זיכוך ותיקון מדברים אשר היו בו מדורות קודמים, ועל ידי היסורים מזכך את נפשו ומחזירה להיות סולת נקיה טהורה.

 

לע”נ מתן עילאי ז”ל בן בלה שתחי’

ולע”נ אושרי מגידיש ז”ל בן גלית שתחי’

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.