הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2019 – בחודשים ינואר – יוני נמדד גירעון בסך 21.9 מיליארד ₪

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – יוני 2019, שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי.
גירעון הממשלה
• תכנון יעד הגירעון הממשלתי – בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪ שהם 2.9% מהתמ”ג.
• תוצאות יוני 2019 – בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש יוני נמדד גירעון בסך של 6.8 מיליארד ₪. בחודש יוני 2018 נמדד גרעון תקציבי בסך של 5.5 מיליארד ₪.
• הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2019 – בחודשים ינואר – יוני נמדד גירעון בסך 21.9 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 7.8 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
• הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2018 – יוני 2019) עומד על 3.9% מהתמ”ג.
מימון הגירעון
• בפעילות למימון נמדד בחודש יוני גירעון בסך 6.9 מיליארד ₪. במחצית הראשונה של השנה נמדד גירעון למימון בסך 21.6 מיליארד ₪.
• גיוס הון נטו מקומי בחודש יוני היה חיובי והסתכם בסך של 5.7 מיליארד ₪. במחצית הראשונה של השנה הסתכם גיוס ההון נטו מקומי בסך של 17.0 מיליארד ₪.
• גיוס הון נטו בחו”ל בחודש יוני היה חיובי והסתכם בסך של 0.2 מיליארד ₪. במחצית הראשונה של השנה הסתכם גיוס ההון נטו בחו”ל בסך של 4.0 מיליארד ₪.
• יתרות הממשלה בבנקים – כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו ירדו היתרות בסך של 1.0 מיליארד ₪. במחצית הראשונה של השנה ירדו היתרות בסך של 0.6 מיליארד ₪.
ביצוע תקציב ההוצאות
• תכנון ההוצאה הממשלתית בתקציב המקורי – בתקציב לשנת 2019 מתוכנן יעד הוצאות שנתי בסך 396.9 מיליארד ₪.
• הוצאות יוני 2019 – סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש יוני ב-31.9 מיליארד, לפי הפירוט הבא:
– הוצאות משרדי הממשלה 28.6 מיליארד ₪, מזה המשרדים האזרחיים 23.0 מיליארד ₪ ומערכת הביטחון 5.7 מיליארד ₪.
– תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.3 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 0.9 מיליארד ₪.
• סך ההוצאות ברבעון השני של שנת 2019 – סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר – יוני הסתכמו ב-95.3 מיליארד ₪ לפי הפירוט הבא:
– הוצאות משרדי הממשלה 84.3 מיליארד ₪.
– תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 6.0 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 5.0 מיליארד ₪.
ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-89.1 מיליארד ₪, כך שברבעון השני של שנת 2019 חל גידול של 7.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
• סך ההוצאות מתחילת שנת 2019 – סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר – יוני הסתכמו ב-194.0 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 48.9% מהתקציב המקורי), לפי הפירוט הבא:
– הוצאות משרדי הממשלה 166.8 מיליארד ₪.
– תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 16.1 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 11.1 מיליארד ₪.
בחודשים ינואר – יוני 2018 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-177.8 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2019 חל גידול של 9.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד . בתקציב המקורי תוכנן בשנת 2019 גידול בשיעור של 5.1% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2018.
• סך ההוצאות של משרדי הממשלה ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו כאמור ב-84.3 מיליארד ₪, עלייה של 11.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
– הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-.13.1%
– הוצאות מערכת הביטחון עלו ב-5.0%.
• סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 2019 הסתכמו כאמור ב-166.8 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 48.4% מהתקציב המקורי), עלייה של 10.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
– הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-13.0%.
– הוצאות מערכת הביטחון עלו ב-1.7%.
יש לציין כי התפלגות הוצאות המשרדים על פני שנת 2019 אינה דומה להתפלגות על פני שנת 2018. לעומת אשתקד שיעור גבוה יותר מההוצאות בוצע במחצית הראשונה של השנה (כולל תשלום של 1.7 מיליארד ₪ לקרנות הפנסיה הוותיקות). לפיכך, במידה ולא יתרחשו אירועי מאקרו בלתי צפויים, צפויה להימשך ההתמתנות בשיעורי הגידול של הוצאות המשרדים בהמשך השנה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.