החוק הראשון של נעם: הקץ לפרובוקציות הרפורמיות בכותל המערבי

חה”כ אבי מעוז, יו”ר נעם הניח במזכירות הכנסת את הצעת החוק הראשונה שלו בכנסת ישראל – “הצעת חוק לתיקון חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ”ז-1967”. ע”פ הצעת החוק של חה”כ מעוז, בחוק השמירה על המקומות הקדושים יתבצעו שני תיקונים.

התיקון הראשון אותו מבקש חה”כ מעוז לתקן הוא תיקון סעיף 2 בחוק, והוספת סעיף קטן שיגדיר כי “לעניין הוראות סעיף זה, “חילול” – התנהגות העומדת בניגוד להנחיות הרבנות הראשית ולפסיקותיה.” משמעות הדבר כי כל המבקרים במקומות הקדושים יהיו מחוייבים לנהוג במקומות הקדושים על פי מנהגי ישראל, זאת בניגוד לפרשנות החדשה שנתן בג”ץ לחוק, לפיה הוא המוסמך לקבוע מה מותר ומה אסור לנהוג במקומות הקדושים.

התיקון הנוסף בהצעת החוק, הוא תיקון סעיף 4 לחוק, כך שיכתב כי “שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל או עם נציגים של בני הדתות הנוגעות בדבר לעניין מקומות הקדושים לבני דתות אלו או לפי הצעתם ובהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.”, משמעות התיקון כי מי שמייצגים ע”פ החוק את המקומות הקדושים בישראל, ואשר עימם צריך השר להתייעץ בעניין תקנת תקנות הם הרבנים הראשיים לישראל ולא נציגים אחרים.

את הצעתו נימק חה”כ מעוז בפרוטרוט בדברי הסבר ארוכים. בין השאר הסביר כי “חוק השמירה על המקומות הקדושים נועד לשמור על המקומות הקדושים מפני חילול או מפני כל פגיעה אחרת או מפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות הקדושים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות. מדובר בחוק שנחקק בשנת 1967 ומאז לא נערכו בו כל תיקונים….

…נראים הדברים כי למחוקק בשנת 1967 היו הדברים ברורים כי נציגי הדתות הנוגעים בדבר, לעניין המקומות הקדושים לדת היהודית הם הרבנים הראשיים לישראל, ובהתאם לכך תוקנו תקנות תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשמ”א-1981, לאחר התייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל.” נכתב בדברי ההסבר.

בהמשך מצביע חה”כ מעוז על השינויים שקרו במהלך השנים, אשר הביאו לצורך בתיקון החוק “דא עקא ברבות השנים, נראה כי נוצרו חוסר בהירות מסוימות לגבי המונח הקבוע בחוק, “נציגים של בני הדתות הנוגעים בדבר” ובהתאם לכך הועלו פקפוקים שונים ביחס לפרשנות המקובלת למונח “נציגי הדתות הנוגעים בדבר”, במה שנראה על פניו בניגוד גמור לכוונה המקורית של המחוקק. בהתאם לכך מבוקש לתקן את החוק ולציין באופן מפורש כי הגורם עימו יש להיוועץ ביחס לכלל המקומות הקדושים לדת היהודים הם הרבנים הראשיים לישראל, האינסטנציה הרבנית הגבוהה ביותר המוכרת ע”י המשפט הישראלי.

בשל כך מוצע לתקן את החוק כך שיובהר באופן מפורש, כי חילול המקומות הקדושים ליהודים, לרבות קביעת התקנות ביחס לכך, בהתאם לסמכויות שנמסרו לשר הדתות, יהיו מסורים בלעדית לשר הדתות, שיתבקש להתייעץ בעניינים אלו, ביחס למקומות הקדושים לדת היהודים עם הרבנים הראשיים לישראל.” כך ע”פ דברי ההסבר להצעת החוק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.