הממונה על התחרות הטילה תנאים לאישור המיזוג בין בנק מזרחי לבנק אגוד

בית הדין בהחלטתו, אימץ את עמדת הרשות ביחס לחשש התחרותי בענף מתן האשראי לתחום היהלומים כתוצאה מעסקת המיזוג

בהמשך לפסק דינו של בית הדין לתחרות מיום 28.11.19, שהחזיר שני נושאים הנוגעים למיזוג שבין בנק מזרחי לבנק איגוד לבחינתה ולהחלטתה של הממונה על התחרות, הטילה היום הממונה תנאים לאישור המיזוג בנושא מתן אשראי בענף היהלומים והלימות ההון.

בית הדין בהחלטתו, אימץ את עמדת הרשות ביחס לחשש התחרותי בענף מתן האשראי לתחום היהלומים כתוצאה מעסקת המיזוג, שלפיה ייווצר כוח שוק חד-צדדי בידי הבנק הממוזג בשל נתח השוק המצרפי הגבוה של הבנקים המתמזגים, לאור מיעוט המתחרים שחלקם צמצמו את היקף פעילותם וכן לאור מאפייניו הייחודיים של הענף. לפיכך, החזיר בית הדין את הנושא לבחינתה ולהחלטתה של הממונה.

בעקבות זאת הממונה הורתה על מכירת פעילות האשראי ליהלומים של אחד מהצדדים למיזוג לצד שלישי, שאינו פעיל היום בענף, שיאושר על ידי הממונה מראש. התנאי מחייב כי הצדדים לא יבצעו את המיזוג עד שמכירת פעילות האשראי ליהלומים תושלם (“Fix it first”). מנגנון מסוג זה, המחייב את קיום התנאי במלואו טרם ביצוע המיזוג, הונהג במספר אישורי מיזוג מותנים אשר ניתנו על ידי הממונה בשנים האחרונות. הניסיון המצטבר של הרשות מלמד כי שימוש במנגנון זה נדרש כדי להבטיח את קיום התנאי במקום בו מוטלת חובת מכירה על הצדדים למיזוג.

תנאי נוסף עוסק בתיקון הוראת ניהול בנקאי תקין 201. לפי נוסחה של הוראה זו כיום, חלות דרישות הלימות הון מחמירות יותר עבור בנקים אשר סך נכסיהם המאזניים שווים או עולים על 20% מסך הנכסים המאזניים במערכת. בדיקת המיזוג העלתה כי לאחר ביצוע עסקת המיזוג יגיע הבנק הממוזג לנתח שוק הקרוב ל-20%. הדבר מעלה חשש כי דרישת הלימות ההון תהיה תמריץ שלילי עבור הבנק הממוזג לצמוח, וכי הוא יבכר הגדלת רווחים באמצעות העלאת מחירים. בשל כך, התנתה הממונה את ביצוע המיזוג בתיקון הוראת ניהול בנקאי תקין 201 כך שרף ההלימות המחמיר יחול כלפי בנקים בעלי סך נכסים מאזניים הגבוה מ-24%, חלף רף ה-20% הקיים היום. המפקחת על הבנקים הביעה נכונותה לשינוי ההוראה.

תנאי המיזוג ונימוקים בנוגע לשאלה האם ניתן להפיג את החששות התחרותיים שהתעוררו משני הנושאים האמורים באמצעות תנאי מיזוג, מפורסמים באתר רשות התחרות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.