הסידור “שכל מי שמתפלל בתוכו אין תפילתו חוזרת ריקם” נמכר ב 38,000$

סידור שער השמים – תפלות לימי החול, שבת ומועדים, יוצרות, הגדה של פסח, פיוטים וסליחות לתעניות, ספר תהלים ומעמדות, עם פירוש התפלות ע”פ הקבלה הנקרא בשם “שער השמים” – מאת רבינו
רבינו השל”ה הקדוש כותב בהקדמה לסידור: “ברוך ה’… אשר הנחני בדרך אמת… והביאני לירושלים עיר הקודש, בשנת שפ”ב, ביום הששי פרשת וזה שער השמים… השער שעולות בו התפילות… דרך שער השמים”. בצוואת המחבר הנדפסת בתחילת סידורו, הוסיף: “…ואז עלה במחשבתי לחבר חיבור הקודש הזה, כדי שיהיה נדפס, שיתפשט בכל תפוצות ישראל, כדי שיהיה לי זכות וחלק בכל תפילות ישראל”.
התפילות בסידור נדפסו רובן בנוסח אשכנז, למעט חלק מהתפילות שנדפסו בנוסח האשכנזי ובנוסח הספרדי זה לצד זה. דבר זה נעשה ע”פ צוואת המחבר בעל השל”ה שנדפסה בתחילת הסידור (אך למעשה העורך והמו”ל לא הכניס את כל הוראות המחבר בעניין שינויי הנוסחאות בגוף הסידור).
התפילה בסידור זה יש בה סגולה מיוחדת שהתפילה תתקבל ולא תשוב ריקם. כפי שכתב בעל הב”ח בהסכמתו לסידור זה: “כי אין ספק אצלנו כשיתפשטו בקרב ישראל, כל מי שמתפלל בתוכו שאין תפילתו חוזרת ריקם”. רבי אברהם יעקב האדמו”ר הראשון מסדיגורא הזכיר סגולה זו בהסכמתו למהדורתו השלישית של הסידור (ווארשא תרמ”ב): “סידור שער השמים מהגאון הקדוש השל”ה וכאשר העיד הגאון הקדוש המפורסם בעל הב”ח ז”ל כלשונו הזהב – אין ספק אצלינו שכל המתפלל בו תפילתו לא תשוב ריקם”. הגאון המקובל הקדוש רבי נפתלי כ”ץ בעל “סמיכת חכמים” מייחס סגולה זו למחבר עצמו, בעל השל”ה הקדוש, וזה לשונו במכתבו: “…סדר התפילות תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן לשבתות וחדשים וימים נוראים מראשית השנה ועד אחרית השנה שסידר וחיבר הגאון מוהר”ר ישעיה סג”ל בעל “שני לוחות הברית”, והיה לו געגועין גדולים על זה הסידור, וגזר על יוצאי חלציו שיביאוהו לבית הדפוס, לזכות את הרבים שיתפללו כסדר הזה בכוונות אלו, וברית כרותה מאתו אם כסדר הזה יעשו לפני שומע תפלה בכל כח ובכוונות ההם, לא ישובו ריקם מלפניו. ופוק חזי מאי עמא דבר והסכמות הגאוני’ הגדולים הקדמונים המפורסמים שבאותו הדור… מוהר”ר יואל סירקיס בעל בית חדש והגאון הגדול המפורסם מוהר”ר יעקב ז”ל אב”ד מלובלין… והגאון הגדול המפורסם מוהר”ר יום טוב ליפמן העליר זצ”ל בעל תוספות יו”ט… וכל הנביאים מתנבאים בסגנון אחד הגאונים הנ”ל, שאם יתפללו בכוונות אלו שאין תפילתן חוזרת ריקם”.
מסופר על בעל התניא, שבצעירותו “סדר עבודתו היה אז ע”פ סדר השל”ה הקדוש וכוונותיו בספרו השל”ה וסידורו שער השמים” (בית רבי, ברדיטשוב תרס”ב, עמ’ 2, פרק א).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.