הראב”ד נחרד: “מגיפת חילולי השבת פשתה מעיר לעיר”

מרן פוסק הדור ראב”ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א בדרשתו בפני אלפים בהיכל ישיבת אור אלחנן: “המגיפה פשתה מעיר לעיר, חילולי השבת חמורים מחורבן בית המקדש” * בדבריו סיפר את שראו עיניו על גודל חרדתו של הגה”ק רבי אלחנן ווסרמן זצוק”ל מחילולי השבת

לרגל יומא דהילולא דהגאון הקדוש הגאון רבי אלחנן ווסרמן זצוק”ל, נשא תלמידו מרן פוסק הדור ראב”ד ירושלים הגר”מ שטרנבוך שליט”א ‘מאמר’ מיוחד לזכרו – במשנתו ובדרכו, בהיכל ישיבת “אור אלחנן” בירושלים, בפני אלפים מבני ירושלים ותלמידי ישיבות אור אלחנן, שהתכנסו לשמוע את יסודותיו של בעל ההילולא – מאחד מאחרוני רואי פניו ושומעי לקחו של הגה”ק רבי אלחנן זצ”ל.

בדבריו שנאמרו בפני קהל אלפי בני הישיבות ואברכי הכוללים, הרחיב מרן פוסק הדור ראב”ד ירושלים שליט”א על הנהגות רבות שראה בצעירותו בלונדון אצל הגה”ק אלחנן זצוק”ל, ועל חובת בן תורה בתורה ובתפילה לאור משנתו ותורתו של הגה”ק בעל ההילולא זי”ע.

במרכז דבריו הרחיב על פירצת חילולי השבת בארץ הקודש למגינת לב היהדות החרדית בארץ ובגולה: “סיפר לי כ”ק האדמו”ר בעל ה”אביר יעקב” מסדיגורא זצ”ל, שפגש בכנסייה הגדולה במרינבד את הגה”ק רבי אלחנן ווסרמן זצ”ל, וסיפר לו שהוא עומד לנוסע לארץ ישראל להשתקע בה, ובדעתו לגור בתל אביב, ונחרד הגה”ק ר’ אלחנן ואמר לו “אני בשום אופן לא הייתי יכול להיות בתל אביב, שאם אראה חילול שבת בארץ ישראל, לא אחזיק מעמד מרוב צער מה נעשה בהיכל ה’, ואיך אפשר להיות בפלטרין של מלך ולראות שם חילול שבת ולשתוק”

“ובזמנינו כבר הורגלנו לחיות בין החופשיים והרשעים עד שהציבור אינם מוחים, ובעוה”ר בזמן האחרון פשתה מגיפה מעיר לעיר שמסדרים תחבורה ציבורית בחינם בשבת עבור רבבות ה”י, ועי”ז הם פורקים מעצמם שמירת שבת לגמרי, ומי יכול לשער צער השכינה בעת הזאת, וראוי לנו להרים קול מחאה אדירה בעת הזאת בארץ ובגולה.

“אנחנו כבר לא עומדים במצב של “חילול שבת” אלא במצב של “ביטול ועקירת השבת” רח”ל, ואין לנו היום נביאים שיעמדו ויעוררו את העם, ואין לנו היום גם דמות “רבי אלחנן” שיעמוד ויצעק בקול רם על חילול השבת שהיא אות ברית בינינו לבין הקב”ה לדורותם.

“בפרט בשבועות הקרובים שאנו בוכים ומתאבלים בהם מידי שנה בשנה על חורבן בית המקדש מזה כאלפיים שנה, ראוי לנו להוסיף ולבכות בימים הללו על חורבן השבת שנעשה לעינינו ממש, כי באמת חורבן השבת חמור יותר מחורבן בית המקדש, שהרי אמרו חז”ל (יבמות ו’ ע”א) שבניין בית המקדש אינו דוחה שמירת שבת, ויש ללמוד מזה שכשם ששמירת שבת חשוב יותר מבניין בית המקדש, כך להפך רח”ל – חורבן השבת חמורה יותר מחורבן בית המקדש, והטעם בזה כי השבת היא האות המקשר בין עם ישראל לקב”ה, וביטולה ועקירתה הרי זה עקירת השייכות שלנו לקב”ה, ועלינו להשמיע קול מחאה אדירה לכבוד השבת, ובפרט בשבועות הללו שהם מיוחדים לבכות על צער השכינה.

בדבריו אף הרחיב על היראת שמים שזכה לראות בעיניו אצל הגה”ק רבי אלחנן זצוק”ל בצעירותו – בעת ביקורו של רבי אלחנן בלונדון: “היראת שמים שלו היה כפשוטו – ראו עליו ועל הנהגתו שהוא פוחד ממש מעבירה. כשליוויתי אותו בדרכו ברחובות לונדון, נסעתי עמו פעם באוטובוס, והוא היה חושש לשיטת הפוסקים שאם הריפוד של המושב תפור בחוטי פשתן – בשעטנז, אסור לשבת עליהם, ולכן עמד בנסיעה. אמנם לפי חוקי המדינה בלונדון באותם הימים – היה אסור לעמוד באוטובוס כשיש מקום פנוי לשבת, ובאו אליו והזהירוהו לשבת על הכסא – ואם לאו עליו לרדת מיד, ורבי אלחנן שתק וקיבל וירד מיד מהאוטובוס, ועשה את דרכו רגלית זמן רב, כדי לא להיכשל בחשש איסור שעטנז.

בסוף דבריו עמד על כוח הצפייה של הגה”ק רבי אלחנן זצוק”ל לביאת משיח צדקינו: “עדיין עומד נגד עיני תמונת רבי אלחנן איך ביום טוב שני דשבועות לקראת צאת החג, רקד במשך כשעה וחצי רצופות ושורר הניגון “אב הרחמן שמע קולינו העלף שוין אלע יידען, זאל שוין זיין די גאולה, משיח זאל שוין קומען”, (“אב הרחמן שמע קולינו תעזור לכל היהודים, שהגאולה תבוא כבר ומשיח כבר יבוא”), בכזה דבקות – ובכזה ציפייה – שהקב”ה יעזור בקרוב שמשיח צדקינו יבוא כבר, אבל היום בעוה”ר נשכח לגמרי עניין הצפייה לביאת משיח צדקינו, וחסר לנו היום “חפץ חיים” או “רבי אלחנן” שיעמדו ויעוררו את הציבור פעם אחר פעם על הצפייה לביאת משיח צדקינו

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.