הראב”ד עורר: “ביזוי ת”ח – מביא מחלות”

בשיחתו השבועית של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א בהיכל ישיבתו בבית שמש, התייחס השבוע לקטגוריה בין תלמידי חכמים הגוררת בעקבותיה ביזוי תלמידי חכמים, אשר גורם להתפשטות המחלה הנוראה ה”י

בשיחתו השבועית של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א בהיכל ישיבתו בבית שמש, התייחס השבוע לקטגוריה בין תלמידי חכמים הגוררת בעקבותיה ביזוי תלמידי חכמים, אשר גורם להתפשטות המחלה הנוראה ה”י.

בדבריו אמר: “שמעתי בשם מרן הגאון רבי יוסף שלו’ אלישיב זצ”ל שפירש מה שאמרו חז”ל (שבת קי”ט ע”ב) “המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו”, שהמבזה תלמיד חכם נענש במחלה כזאת שאין רפואה ממנה, והלא היא בימינו ה”מחלה הנוראה” ה”י שהרופאים לה מצאו לה תרופה, וזהו ‘אין רפואה למכתו’ כפשוטו ממש, ואמר מרן הגרי”ש זצ”ל שאין להתפלא מדוע המחלה הנוראה פשתה כל כך בדור האחרון – דבר שלא היה בדורות הקודמים, כיון שהדור האחרון נפרץ מאוד בעוון ביזוי תלמידי חכמים – או בעוון שומע חרפת תלמיד חכם ושותק, ויש לומר שהמחלה הנוראה הזאת באה כעונש לעם ישראל על ביזוי תלמידי חכמים שאין רפואה גמורה למכה זו.

ונראה שהמוחה בתוקף נגד ביזוי ת”ח, ממשיך על עצמו זכות גדולה להיות מוגן שהמחלה הזאת לא תפגע בו או בצאצאיו, כי מאחר שביזוי תלמידי חכמים גורם להיענש במחלה הזאת ה”י, א”כ מידה טובה מרובה – והמחאה נגד ביזוי ת”ח עומדת כזכות להיות מוגן ממחלה זו. [ודע עוד שקבלה בידינו, שהמברך ברכת אשר יצר בכוונה בכל פעם, ובפרט כשמזכיר שם שמים בברכה, הוא ניצול מכל המחלות – ומהמחלה הנוראה ה”י].

“ויש להתריע בזה במיוחד בדור האחרון”, הוסיף הראב”ד, “שבעוה”ר יש קטגוריה בין תלמידי חכמים, ויש להזהיר גדולים על קטנים שלא לדבר על תלמידי חכמים ולא לפגוע בהם, וכמבואר במשנה באבות (פ”ב מ”י) “הוי זהיר בגחלתן”, ופירשו המפרשים שתלמיד חכם הוא כאש ממש, ומי שלא נזהר בכבודו הרי הוא כמכניס עצמו לתוך מדורה של אש!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.