הראב”ד תקף את ביטול הקומה הכשרה: “אנו מוקפים ברשעים, וקרובים לביאת משיח”

מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א השתתף במעמד “קביעת מזוזות” לבית הכנסת המרכזי “קהל חסידים” בשכונת רמת אברהם (גולובנציץ) בבית שמש, ונשא דברים חוצבים על תוכנית הממשלה לבטל את הקומה הכשרה של הטלפונים הסלולריים.

המונים מתושבי שכונת רמת אברהם בבית שמש השתתפו בשבוע שעבר במעמד ‘קביעת מזוזות’ לשטיבלאך המרכזי “קהל חסידים” בשכונת רמת אברהם בבית שמש.

בשיאו של המעמד – לקול התרגשות המוני התושבים, הופיע בהיכל בית המדרש מרן פוסק הדור ראב”ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א, ואתו עמו מרא דאתרא בית שמש הגאון רבי נתן הכהן קופשיץ שליט”א, בכדי לחזק את קהל תושבי השכונה.

מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א נשא במעמד דברים חוצבים על מעלת בניית השכונה בקדושה ובטהרה תוך שמירת גדרי הצניעות, ובמרכז דבריו אף עורר על גזירת ביטול הקומה הכשרה לטלפונים הסלולריים.

את דבריו פתח בדברים נרגשים לתושבי השכונה: “כשושנה בין החוחים כן רעייתי בין הבנות”. אנחנו מוקפים היום ברחבי ארץ הקודש ברשעים שגוזרים גזירות רעות לעקור חלקים מהתורה הקדושה רח”ל, אמנם כאן נמצאים אנו בתוך “שושנה” – בעיר מקלט הנפרד ונבדל מהקלקול שברחוב, בתוך שיכון הבנוי בשמירה מיוחדת מפגעי הזמן – וכדרך אבותינו הקדושים.

כן התייחס בדבריו להצלחת השכונה למרות הקשיים שעברו עליה בעת הקמתה: “היו שחשבו שיוכלו להחריב את היישוב כאן שלא יהיה כאן מקום תורה, אבל הקב”ה עזר ובגודל רחמיו וחסדיו הוקם כאן מקום ידוע לשם ולתפארת לתורה. ואמנם השטן יודע כמה חשוב הוא בניית מקום תורה וקדושה, והניח הרבה כוחות לבטל את היישוב כאן, אבל זכו כאן לסייעתא דשמיא מלעילא להתגבר נגד השטן. וכאשר נפתח מקום קדוש כזה זהו שמחה גדולה בשמים, שמתקדש שם שמים ברבים כשרואים שבעלי הזרוע אינם יכולים לעשות כרצונם נגד התורה”.

במרכז דבריו ביקש מהתושבים להחמיר בשכונה בגדרים וסייגים לשמירת גדרי הצניעות,והתייחס לתוכנית הממשלה לבטל את הקומה הכשרה, מה שיגרום להרבות את השימוש במכשירים בלתי מבוקרים: “בזמנינו נמצאים אנו בתקופה קשה, והשטן הוא מלאך המוות מנהל מלחמה גדולה שעם ישראל יעברו מדרך התורה ודרך הקדושה, ובפרט בענייני קדושה שהוא יסוד התורה, וכעת עומדים ראשי השלטון להביא מכשול גדול בקדושת ישראל ולבטל את הקומה הכשרה.

“בשנים קודמות לא חשבו על דבר כזה שיהודים מזרע ישראל לא יניחו לנו לשמור את התורה בארץ הקודש, אבל בדורינו הניח לנו הקב”ה ניסיון גדול כזה שהוא ניסיון מיוחד לפני ביאת משיח, ועלינו לעמוד איתנים לנוכח ניסיונות הזמן וללחום את מלחמת ה'”.

“וכעת שזוכים אנו לנקודה של אור בתוך החושך, ונבנה כאן קהילה גדולה וחשובה לשם ולתפארת, בוודאי זהו שמחה אמיתית לקב”ה, שמחה רוחנית, על שבונים כאן בית כנסת ביישוב של תורה וקדושה שיהיה לזה השפעה מסביב.

בדבריו הוסיף וסיפר לראשונה על הוראה של האדמו”ר מהרי”ד מבעלזא זצ”ל: שמעתי מיהודי אחד שהיה נמצא אצל הרה”ק מהר”א מבעלזא זי”ע בשנים שלפני המלחמה, שהרה”ק מבעלזא היה רגיל לעורר בראש השנה לפני התקיעות אודות חיזוק בענייני צניעות וקדושת המחנה, ובשנה אחת בדרשת ההתעוררות לפני התקיעות הביא בשם אביו הרה”ק מהרי”ד מבעלזא זי”ע, שפריצות זהו אביזרייהו דגילוי עריות וצריך למסור הנפש כפשוטו על זה, דדינו בייהרג ואל יעבור, ובכה הרה”ק מבעלזא ואמר “אוי לנו מיום הדין, הרי הולכים אנו כעת להיכנס למשפט, ומי יודע על כמה עבירות של “ייהרג ואל יעבור” הולכים לדון אותנו, שהרי כל מעשה של פריצות דינו בייהרג ואל יעבור.

“ואם כן מובן מאליו כמה עלינו להחמיר כאן בשכונה על שמירת גדרי הצניעות, ואנחנו נמצאים כבר בדלת ובפתח של משיח צדקינו, ועוברים אנו את הניסיונות האחרונים העוברים עלינו הלוך וחזור פעם אחר פעם, ועלינו ללחום את מלחמת ה’ ולעמוד על משמר התורה, ויה”ר שנזכה בקרוב לגאולה הקרובה במהרה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.