הרבנים בב”ב מתריעים: חילול שבת במדידות חום דיגיטליות במקומות ציבוריים

בשל כך, פוסקים הרבנים כי “אין היתר להיכנס למקומות אלו בשבת, אלא אך ורק במקרים של חשש סכנה שבהם מותר על פי גדרי ההלכה לחלל עליהם שבת, ולא לצורך ביקור חולים בלבד וכדומה”

רבנים בבני ברק הרב שריאל רוזנברג, הרב שלום יוסף גלבר, הרב יצחק מרדכי הכהן רובין והרב מנחם מנדל לובין וכן רבה של בני ברק, הרב שבח צבי רוזנבלט, חתמו על פסק הלכה המציין כי יש חילול שבת במדידות חום דיגיטליות, ועל כן אין להיכנס למקומות ציבוריים, כדוגמת בתי חולים ובתי הארחה, בהם השומר מודד את החום – בשבת.

בפסק ההלכה ציינו הרבנים כי “במדידת חום בשבת יש חששות איסור מלאכה בשבת, הן בפעולות אלקטרוניות הנעשות לצורך מדידות החום, והן בכתב שנוצר על גבי הצג.

“יש בדבר איסור, הן כאשר מדידת החום נעשית באופן ידני על ידי השומר העומד בפתח המקום, וכן במקום שישנה מערכת של מצלמה טרמית המזהה את כל הנכנסים, ודמותם ומידת החום שלהם מוצגת על מסך.’

בשל כך, פוסקים הרבנים כי “אין היתר להיכנס למקומות אלו בשבת, אלא אך ורק במקרים של חשש סכנה שבהם מותר על פי גדרי ההלכה לחלל עליהם שבת, ולא לצורך ביקור חולים בלבד וכדומה”.

בשולי הדברים, כותבים הפוסקים כי הדרך הנכונה בבתי חולים להעמיד נכרי לבצע את הבדיקות, ובאופן זה אפשר להיכנס, אף לצורך חולה שאין בו סכנה.

כאמור, במקרה של פיקוח נפש, וודאי שמותר לחלל את השבת. כה נאמר בספר ההלכה “ילקוט יוסף”: “פיקוח נפש דוחה את השבת, כמו שדוחה את כל המצוות כולן, כמו שנאמר בתורה (ויקרא יח, ה): ‘ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם’. ודרשו חז”ל (במסכת יומא דף פה:) ‘וחי בהם – ולא שימות בהם’.

“ולכן מצוה וחובה על כל אחד מישראל לחלל את השבת על כל אדם שהוא חולה שיש בו סכנה, ואמרו חכמים (ירושלמי פ”ח דיומא ה”ה), ‘הזריז לחלל שבת במקום פקוח נפש, גם במלאכות דאורייתא, הרי זה משובח, והנשאל – מגונה, והשואל הרי זה שופך דמים’. ועוד אמרו חז”ל (בירושלמי שם, ובסנהדרין לז.) ש’כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא’. והרמב”ם דחה בכל תוקף את דעת האפיקורסים הטוענים שאסור לחלל שבת אפילו במקום פיקוח נפש, וקרא עליהם את הפסוק: ‘גם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם’, שאין משפטי התורה אלא רחמים וחסד בעולם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.