הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם ב-821 מיליון ש”ח

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019:
• הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם ב-821 מיליון ש”ח בהשוואה ל-628 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-31% ביחס לרבעון המקביל (ללא ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים, הסתכם הרווח הנקי ברבעון המקביל ב-688 מיליון ש”ח, והגידול ברווח ברבעון הנוכחי ביחס לרבעון המקביל עמד על כ-19%).
• שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון הראשון של שנת 2019 ל-9.0% בהשוואה ל-7.2% ברבעון המקביל אשתקד (ללא ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים, עמדה התשואה להון ברבעון המקביל על 7.9%).
• הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו ב-2,396 מיליון ש”ח בהשוואה ל-2,222 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 7.8%.
• יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון הראשון על 59.2%, בהשוואה ל-62.1% ברבעון המקביל אשתקד (ללא ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים, עמד יחס היעילות ברבעון המקביל על 60.3%).
• צמיחה באשראי לדיור – ההלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-83.1 מיליארד ש”ח לעומת 81.5 מיליארד ש”ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור 2.1%.
• צמיחה באשראי המסחרי – האשראי המסחרי הסתכם ב-38.2 מיליארד ש”ח בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש”ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 1.9%.
• צמיחה בסך תיק האשראי – סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-283.0 מיליארד ש”ח, בהשוואה ל-282.5 מיליארד ש”ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 0.2%.
• קיטון בהוצאה בגין הפסדי אשראי – שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי, ברוטו, לפני הקיטון בהפרשה הפרטנית וגביית חובות עמד על 0.45% ברבעון הראשון של שנת 2019, בהשוואה ל-0.69% ברבעון המקביל אשתקד.
• יחס הון עצמי רובד 1 – הבנק עבר הן את יעדי ההון הנדרשים ע”י בנק ישראל והן את יעדי ההון של הדירקטוריון. ליום 31 במרץ 2019 עמד יחס ההון על 11.45%.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.