חברת החשמל מדווחת על 6 מיליארד ש”ח הכנסות ברבעון הראשון של השנה

הרווח לרבעון הראשון של שנת 2019 נובע ברובו מעליה בצריכת החשמל.

· הכנסות החברה בשלושת החודשים שנסתיימו ביום 31 במרץ 2019 הסתכמו לסך של כ-6 מיליארד ש”ח לעומת סך של כ-5.5 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 10% .

· החוב הפיננסי הכולל של החברה, הסתכם לסך 39.5 מיליארדי ש”ח ליום 31 במרס 2019 , וזאת לעומת חוב פיננסי ליום 31 במרס 2018 בסך 41.5 מיליארדי ₪ . השינוי כולל השפעה של יישום תקן חשבונאות בינלאומי IFRS16.

· קיטון הוצאות הריבית הינו בהמשך למגמה מתמשכת בשנים האחרונות. הוצאות הריבית בתקופת הרבעון הראשון היו בסך 345 מיליוני ₪ ,ירידה של כ-34% מתקופה מקבילה אשתקד בה הוצאות הריבית היו בסך 520 מיליוני ₪.

· החברה יישמה לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי ,IFRS16- חכירות ,חכירות תפעוליות שהיו חוץ מאזניות , נרשמות כעת בסעיף רכוש קבוע ומנגד נרשמות התחייבויות בגין החכירה. כתוצאה מיישום התקן רשמה החברה נכסים והתחייבויות במקביל בסך כ- 1 מיליארד ₪ .ההשפעה על רווחי החברה הינה זניחה.

· בדוחות הכספיים הרבעוניים ליום 31 במרס 2019 נמשכת השפעת החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים ומכירת חלק מאתרי החברה. החיסכון הנובע מפרישות עובדים מיועד למימון העלות הכרוכה ביישום הרפורמה במהלך השנים הבאות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.