י”ז בתמוז (נדחה): זמנים, דינים ומנהגים

מי הם החייבים בצום? מהו סדר התפילות, אלו מנהגי אבלות נוהגים? וגם: זמני היום לקריאה ולצפיה {פרויקט מיוחד}

מהו הצום, ומה אירע ביום זה?

צום שבעה עשר בתמוז, הוא אחד מארבעה צומות שתיקנו הנביאים מפני חמשה מאורעות קשים שארעו לישראל.

ביום זה: נשתברו הלוחות הראשונים כשירד משה מההר וראה את עגל הזהב והמחולות.

ביום זה בוטלה הקרבת התמיד בימי בית ראשון היות ולא נמצאו כבשים להקרבה.

חומת ירושלים הובקעה בימי בית שני.

ביום זה שרף אפוסטמוס הרשע את ספר התורה.

הועמד צלם בהיכל.

מפני צרות אלו תקנו חז”ל תענית ביום זה.

מי חייב בצום ומי פטור?

הכל חייבין להתענות, בין האנשים ובין הנשים. גם אונן חייב בתענית.

אם שכח ואכל בתענית, מיד כשנזכר צריך להפסיק, ואפילו אם כבר לעס צריך לפלוט וישלים שאר היום בתענית.

נכון להחמיר שלא ליגע באוכלין שלא לצורך, דחיישינן שמא יבוא לאכלו.

נשים מעוברות ומניקות (עד כ”ד חודש), פטורות מתענית. יולדות תוך 30 יום ללידה פטורות מלהתענות.

חולה אפי’ שאין בו סכנה ואפילו בחולי קצת, פטור מתענית. זקנים תשושי כח, יכולים להקל בתענית.

אנשים הנ”ל האוכלים בתענית, יאכלו בצנעה, ונכון שיפדו התענית בכסף לצדקה. כמו כן, לא יאכלו בשר ולא ישתו יין, אלא יאכלו לקיום הנפש.
חייבים האוכלים לברך תחילה וסוף על האוכלים.

מי שפטור מלהתענות, אין צריך להשלים התענית ביום אחר.

אין לחנך קטנים וקטנות פחות מגיל 9 בתענית שעות ואפילו בט’ באב. בן 13 ובת 12, חייבים להתענות.

חתן וכלה בתוך שבעת ימי המשתה מחוייבים להתענות. בעלי ברית מחוייבים להשלים התענית ככל אדם. בר מצוה שחל בי”ז בתמוז יעשו הסעודה או בלילה שלפניו או בלילה שלאחר התענית.

מותר לקחת תרופות לצורך רפואה אם הם מרים בלי מים, ואם אי אפשר לבלוע בלי מים, יבלע עם מעט מים.

ביום התענית צריך להתעורר בתשובה, ולכן לא יבלה את היום בדברים בטלים ובטיולים.

זמן איסור אכילה ושתיה הוא מעלות השחר ועד מעט לאחר צאת הכוכבים 

זמן מוצאי תענית: 8:16

לנוהגים כרבינו תם: 8:58

סדר התפילות וקריאת התורה בתענית

השליח ציבור אומר “עננו” גם בשחרית בין ברכת “גואל ישראל” ל”רפאנו”. אין אומר הש”ץ “עננו” אלא אם יש בבית הכנסת ששה מתענים, ויש מחמירים שיהיו עשרה, ובדיעבד, די בשלשה מתענים.

אין צריך לשאול לכל אחד בבית הכנסת אם הוא מתענה.

יחיד אומר “עננו” במנחה באמצע ברכת “שומע תפילה”, וחותם “כי אתה שומע תפלת כל פה … ברוך אתה ה’ שומע תפלה”, ואינו חותם העונה לעמו ישראל וכו’. מנהג הספרדים לומר עננו גם בשחרית.

אם שכח ולא אמר “עננו” עד שאמר “ברוך אתה ה'” כדי לחתום “שומע תפלה”, יסיים תפלתו ויאמר “עננו” בסוף שמונה עשרה קודם שיעקור רגליו.
אומרים “סליחות” בשחרית אחרי חזרת הש”ץ, כנוסח הנדפס בסידורים. אף מי שאינו מתענה, חייב לומר סליחות.

לאחר הסליחות אומרים “אבינו מלכנו”. ישנם קהילות האומרים “אבינו מלכנו” רק בעשרת ימי תשובה.

בשחרית ומנחה מוציאים ספר תורה וקוראים בתענית ציבור פרשת “ויחל משה” שבפרשת “כי תשא”. במנחה מפטירים לאחר הקריאה בישעי’ה: “דרשו ה’ בהמצאו”.

מי שאינו מתענה, לא יהא שליח ציבור, לא יהא בעל קורא ולא יעלה לתורה. הגבהת וגלילת התורה, וכן הוצאת והכנסת הספר תורה לארון הקודש, מותר לכבד אף מי שאינו מתענה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.