ביטוח דירקטורים: מה זה ביטוח נושאי משרה?

המדריך המלא לביטוח נושאי משרה ואחריות דירקטורים בחברות ובעמותות. כל מה שרציתם לדעת על הכיסויים, החריגים וההרחבות הנפוצות • וגם: זו הסיבה לכך שביטוח העסק לא כולל את אחריות נושאי המשרה

ביטוח אחריות דירקטורים מגן על נושאי משרה בכירים בתאגידים ובעמותות מפני הוצאות שיידרשו לשלם באופן אישי בעקבות החלטות ופעולות שנעשו בארגון תחת אחריותם.

בשונה מהנהוג לחשוב, למרות שהחברה היא ישות בפני עצמה ולכאורה עליה לשאת באחריות המעשים שנעשו על ידי עובדיה, לנושאי המשרה הבכירים בארגון מוטלת באופן אישי החובה לפעול בצורה תקינה וקפדנית, בהתאם להוראות הדין המפורטות בחוק החברות ובהליכי חקיקה אחרים.

נושא משרה בארגון עשוי להיתבע באופן אישי במגוון רחב של מצבים, ולהיגרר בעל כורחו להליך משפטי ארוך ויקר, אשר בסיומו הוא אף עשוי להיות מחויב בתשלומי פיצויים לתובע.

בניגוד לנהוג לחשוב, גם נושאי משרה בכירים בעמותות, ובכלל זה מי שעבודתם נעשית בהתנדבות מלאה, חשופים לתביעות אישיות בגין החלטותיהם ופעולותיהם במסגרת תפקידם בעמותה.

נושאי משרה בעמותות חשופים לתביעות אישיות לא פחות מאשר דירקטורים בחברות, מאחר ומטבע הדברים הם מתעסקים בתקציבים גדולים, ובכלל זה לא מעט תקציבים ממשלתיים, כאשר טעות קטנה בחישוב עשויה להוביל לנזק עצום בגינו חשוף נושא המשרה בעמותה לתביעות אישיות.

נושאי משרה בעמותות חשופים גם לאינספור תביעות ייצוגיות, בשל תפקידם הציבורי.

מהסיבה הזו רוכשים תאגידים ועמותות – ובכלל זה מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) וחברות לתועלת הציבור (חל"צ) – ביטוח אחריות דירקטורים, המספק הגנה לנושאי המשרה הבכירים בארגון למקרה תביעה.

ככל ואחד מנושאי המשרה בארגון ייתבע, תישא חברת הביטוח בכלל הוצאות המשפט ופסק הדין, בכפוף לתנאי הפוליסה ובתנאי כי העבירות שנעשו על ידי נושא המשרה אינן פליליות.

מי אמור לשלם את ביטוח נושאי המשרה?

פוליסת ביטוח דירקטורים נרכשת לרוב על ידי העמותה או החברה, לפי העניין, הנושאת בעלויות ביטוח כלל הבכירים בה, לרבות חברי ועד, חברי ועדת ביקורת, הגוף המבקר, המנכ"ל וכל מנהל שכפוף לו ישירות.

רשם העמותות קובע מפורשות כי תשלום פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים בעמותה לא נחשבת להוצאה אסורה ועומדת בכללי הניהול התקין של העמותה.

הדבר נכון גם לגבי תאגידים מסחריים וכן חברות לתועלת הציבור (חל"צ), הנושאים בהוצאות ביטוח נושאי המשרה הבכירים בארגון, לרבות דירקטורים, מנכ”ל, סמנכ”ל כספים וכל עובד בחברה המחזיק במשרה או תפקיד ניהולי באותו ארגון.

לרוב ההחלטה לבטח את נושאי המשרה בפוליסת ביטוח דירקטורים שתשפה ותבטח אותם במקרה תביעה הינה החלטה המתקבלת ביוזמת הנהלת הארגון, מתוך הבנה כי הוא חיוני עד קריטי כחלק מההגנה המינימלית שהארגון מחויב לספק לעובדיו.

עם זאת, בחברות ובעמותות חדשות יחסית מתפספסת הסוגיה הביטוחית לעתים רבות, כאשר לרוב ביטוח נושאי המשרה נרכש על ידי הנהלת הארגון רק לאחר דרישה שעולה מן השטח – באמצעות עובדי ו/או מתנדבי הארגון המסרבים להמשיך בתפקידם מבלי לדעת כי הם מוגנים מכל תביעה.

אם אתם דירקטורים או נושאי משרה בכירה אחרת בעמותה או בחברה, חשוב שתדעו כי גם אם לארגון בו הינכם מועסקים ישנה פוליסת ביטוח דירקטורים, אין זה אומר שביטוח הדירקטורים מגן גם עליכם. פוליסת ביטוח דירקטורים מספקת הגנה על עובדי הארגון שעונים להגדרות התפקיד המפורטים מפורשות בפוליסה. לכן חשוב לוודא עם הנהלת הארגון כי מהות התפקיד שלכם מכוסה במסגרת ביטוח נושאי המשרה בארגון.

מה הכיסויים האפשריים בביטוח דירקטורים?

פוליסת ביטוח נושאי משרה, המכונה גם ביטוח אחריות דירקטורים, כוללת מגוון רחב של כיסויים אפשריים. לרוב הכיסויים משתנים בהתאם לסוג ואופי הארגון. כאשר במקרה הצורך מתווספות הרחבות נוספות לביטוח דירקטורים של עמותה, בעוד במקרים אחרים דווקא מוחרגים מהפוליסה סעיפים שאינם רלוונטיים.

המשותף לכיסויים האפשריים בפוליסת ביטוח דירקטורים הוא העיסוק בהגנה על נושא המשרה מפני תביעה הנובעת מ"מעשה שלא כדין" במסגרת תפקידו בארגון. מעשה שלא כדין עשוי להיות: הפרת חובה, התרשלות, הזנחה, טעות, הצהרה מטעה, משגה או חריגה מסמכות, שנעשו על ידי המבוטח בתום לב, תוך כדי ועקב עיסוקו בתאגיד.

הכיסוי הנפוץ ביותר בפוליסות ביטוח נושא משרה מספק הגנה מפני פסיקות משפטית בגין רשלנות אישית במסגרת תפקידו, וכן כיסוי הוצאות משפטיות בגין האשמה במרמה.

כיסוי משפטי נפוץ נוסף בביטוח דירקטורים עוסק בהגנה משפטית בעת הליכי פסילה המתקיימים כנגד נושא המשרה, וכן כיסוי עלויות משפטיות עבור כלל נושאי המשרה בעמותה במקרה של חקירה מתמשכת.

הגנה חשובה נוספת שפוליסת ביטוח דירקטורים מספקת הינה הגנה במקרים בהם מוגשות תביעות אישיות נגד מנהלי הארגון, מתוך מטרה לפגוע במטרות הארגון באמצעות פגיעה בנושאי המשרה הבכירים באופן אישי. כך לדוגמה, עשויים נושאי המשרה הבכירים בארגון להיתבע באופו אישי בגין אפליה מגזר או קבוצה כלשהי. לעתים, מדובר בתביעות המוגשות במטרה לקדם אג'נדה הפוכה מזו של הארגון.

ניתן ורצוי להרחיב את הכיסויים הניתנים במסגרת ביטוח דירקטורים, כך שיחולו גם לאחר סיום כהונתו של נושא המשרה, וזאת כל עוד ההאשמה היא בגין אירוע שהתרחש במסגרת תקופת הביטוח הנקובה.

מה לא כלול בביטוח נושאי משרה?

פוליסת ביטוח נושאי משרה, כמו כל פוליסת ביטוח, כוללת אפשרות להרחבות שונות. לעתים ניתן להוסיף גם הרחבות ייחודיות, ככל והביטוח נרכש על ידי מומחי ביטוח כמו 'הירשוביץ פתרונות'. לצד זאת ישנן החרגות שונות.

חשוב לדעת כי באופן כללי הכיסוי מגן על נושאי המשרה אך ורק במידה והתביעה מוגשת בתוך תקופת הביטוח. ככל ותקופת הביטוח מסתיימת במועד סיום תפקידו של נושא המשרה, לא יוכל נושא המשרה להנות מההגנות הביטוחיות במידה וייתבע מאוחר יותר על פעילותו בארגון.

תביעות נגד נושאי משרה עשויות להיפתח גם שנים לאחר סיום העבודה ולכן חשוב להתעקש בעת ההצטרפות לארגון, כי ביטוח נושאי המשרה של הארגון יכלול הרחבה ביטוחית המספקת הגנה מלאה גם אם נושא המשרה עזב את הארגון, אך הוא נתבע בגין החלטה או פעולה שביצע בעת ששימש עדיין בתפקידו.

חשוב לזכור כי ביטוח נושאי המשרה מגן על הדירקטורים ושאר הבכירים בעמותה או בחברה כל עוד הם ביצעו "פעולה שלא כדין" שאיננה עבירה פלילית. בגין עבירות פליליות נדרש נושא המשרה לשאת באופן אישי בהוצאות התביעה והשלכותיה.

ביטוח דירקטורים ב"הירשוביץ פתרונות"

ביטוח דירקטורים מומלץ לרכוש אך ורק באמצעות סוכן ביטוח המתמחה בעולם האלמנטרי ובעל ידע משפטי נרחב, וזאת על מנת לוודא כי ביום תביעה חלילה תעמוד בפני המבוטח כל ההגנות הנדרשות.

ב'הירשוביץ פתרונות' תקבלו שירות ייחודי הכולל התאמה אישית של ביטוח נושאי המשרה בארגון שלכם, תוך בחינה מעמיקה של הסיכונים האפשריים ואיתור פתרונות בלעדיים שיספקו הגנה מלאה לדירקטורים.

המדריך פורסם בסיוע מומחי הביטוח של ‘הירשוביץ פתרונות’, המתמחים בהתאמה אישית של הביטוח לצרכי המבוטח. מידע נוסף על ביטוח דירקטורים תמצאו באתר הבית של ‘הירשוביץ פתרונות’.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *