רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על סך של כ – 700,000 ₪ על שלושה גופים

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים בסכום כולל של 705,122 ₪ על שלושה גופים מפוקחים ועל מיזם השקעה.
עיצום כספי בסך 576,000 ₪ הוטל על זירת הסוחר אייטרייד בע”מ בשל שתי הפרות: אי ביצוע התאמות ובקרות בהתאם לדין ואי קבלת דוח מיוחד מרואה החשבון המבקר כנדרש בדין.
בהטלת העיצום הכספי על זירת הסוחר אייטרייד מדגישה הרשות את חשיבות האסדרה בתחום זירות הסוחר, ובכלל זה עמידה בכל החובות הקשורות בשמירה נאותה על כספי הלקוחות.
עיצום כספי בסך 94,958 ₪ הוטל על קפיטל פוינט בע”מ בגין שתי הפרות של היעדר גילוי על הערכות שווי מהותיות בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2016-2017.
בהטלת העיצום הכספי על קפיטל פוינט מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות ובכלל זה, עמידה בדרישות הדיווח המפורטות בדין.
עיצום כספי בסך 23,664 ₪ הוטל על להבה ניהול תיקי השקעות בע”מ בשל הפרת חובת הסודיות ללקוח והפרת הוראת הנהלים.
עיצום כספי בסך 10,500 ₪ הוטל על מיזם ההשקעה SDB בשל פרסום לציבור המהווה הצעת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.