תקנון שימוש באתר
1. כללי

1.1. גולש יקר, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר actualic לרבות כל השירותים המוצעים באתרים ויישומים אלה ("השירותים"), בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית. ניוז ברמה בע"מ (להלן: "החברה") הינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט www.actualic.co.il (להלן: "האתר") המשמש כשער כניסה לאינטרנט. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה להלן (להלן: "תנאי השימוש").

1.2. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אנא הקפד לקרוא ולאשר את תנאי השימוש כי הנך מסכים לכל האמור בתקנון זה, ובמיוחד כי הנך מודע ומאשר את האמור בסעיפים 2.3, 2.5, 2.10, 2.13, 4.1-4.3, 4.12, 4.14, 5.2.

1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול-דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

1.4. האתר מספק מידע אודות החברה, וכן מציע ו/או יציע ללקוחות החברה אפשרות לצפות בנתונים שונים.

1.5. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
2. תנאי השתתפות

2.1. בכל כניסה לאתר וגלישה בו הנך מצהיר ומתחייב, כי אתה מודע לתקנון האתר ולתנאי השימוש בו ומקבלם ללא סייג וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ותקנון זה.

2.2. לחברה הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהנתונים המופיעים באתר, לפי שיקול-דעתה המוחלט ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בקשר עם שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה כאמור.

2.3. מודגש, כי הנתונים המופיעים באתר מוגשים לך לנוחותך בלבד, אולם הנתונים הקובעים, המדויקים והסופיים הם הנתונים המצויים במשרדי החברה. אינך רשאי להסתמך על הנתונים המופיעים באתר ובמידה ויופיעו באתר נתונים שגויים ו/או לא מדויקים, לא תישמע מפיך הטענה כי הסתמכת על הנתונים ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך. הנתונים המוצגים באתר ניתנים אפוא כשירות הניתן ללקוחות החברה ולא יכולים לשמש כעילה לתביעה כלשהי.

2.4. זכות השימוש באתר, באזורים הדרושים רישום, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, הגולש לא יעביר את זכותו לאחר לשימוש באתר, ו/או אינפורמציה שקשורה באתר, בתמורה או שלא בתמורה וכמו כן לא יתיר לצד שלישי כלשהו להשתמש בתוכנה או בעותק ממנה אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. כמוכן מתחייב הגולש שלא לגרום במחדל להעברה ו/או הפצה כאמור.

2.5. החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. הנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי החברה בעניין ובלבד שהחברה אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.

2.6. מוסבר בזאת לגולש כי חלק מתכני האתר מהווה סקירה של המידע באתרים המקושרים ומקשר את התוכן של האתרים. לחיצה על קישור, תגרום לך לעזוב את האזור שנמצא בשליטת החברה ועל כן האתר ו/או החברה אינם אחראים בשום צורה ואופן לתכנים או למעשים של אף אחד מהאתרים המקושרים. הכניסה לאתרים המקושרים הינה על אחריות הגולש בלבד.

2.7. הנך מאשר בזה, כי ידוע לך שהחברה תישלח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים והנך נותן את הסכמתך לכך. במידה ותבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליך, יפסק, עליך להודיע על כך במייל לכתובת: [email protected].

2.8. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב אותך, ובלבד שיפורסם באתר.

2.9. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות המופיעות באתר ובמקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.

2.10. האתר רשאי למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותו) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעת הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים – למשל מקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בעניין.

2.11. גולש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

2.12. חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שים לב כי לא תוכל להירשם לשירות אם לא תמסור פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של האתר.

2.13. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לדרוש תשלום עבור פרסום תכנים, לפי בחירתה ורצונה הבלעדי. הקריטריונים לגבי התשלום הנו נתון לשיקול דעת האתר בלבד.

3. הגבלת אחריות
3.1. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או הנתונים המוצגים באתר או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן החברה אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (download).

3.2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

3.3. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות, הכתבות, הפרסומים והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר זה ו/או באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר ו/או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות שלך על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות באתר ו/או באתרים אחרים, נעשה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

3.4. החברה לא תישא באחריות לשירותים ו/או למוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בינך לבין נותני השירותים ו/או מספקי המוצרים כאמור. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

3.5. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

3.6. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

3.7. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

יודגש כי החברה רשאית לשנות ו/או לערוך את התכנים ו/או התמונות אשר יוצגו ויפורסמו בו ע"פ שיקול דעתה.

3.8. בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.

3.9. המידע המצוי באתר מיועד למבוגרים. אם הינך מתחת לגיל 14, הינך מתבקש להסתייע בהוריך ולהיות מלווה בהוריך בזמן ישום מתכונים או תהליכים המודגמים באתר.

3.10. החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש באתר לרבות הפסד הכנסה ו/או הפסד רווח, עיכוב בפעילות הגולש ו/או נזק מסוג כלשהו לרבות בגין טעות בתוכנה ו/או נתונים שגויים.

3.11. התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עצה/חוות דעת מקצועית.

3.12. כמו כן, האתר לא יהיה אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות. (המלצות גולשים, פורמים, כתבות ואחרים) לאתר אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים במדורים מסוג זה והוא אינו עומד מאחורי הדברים. התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות במדורים השונים יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן האתר אינו יכול להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן. לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו והאתר לא יישא בכל אחריות.

האתר שומר לעצמו את הזכות-אך לא מתחייב- למחוק תכנים על פי שיקולו הבלעדי.

3.13. האתר לא יישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין הגולש לבין המפרסם, ולא תישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

3.14. האתר אוסר להעלות ויהיה רשאי לסרב לפרסם מידע/פרטים בלתי חוקיים, אסורים ע"פ דין, עוינים מזיקים, גזעניים, מאיימים טורדניים, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, מהווים הפרה אחרת כלשהיא של החוק הישראלי.
הגנה על פרטיות

3.15. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המועבר על-ידך בזמן השימוש בשירותי האתר, וכן על מידע שנאסף אודותיך על ידי החברה בזמן שאתה גולש באתר.

3.16. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר שירותיהם ו/או מוצריהם מוצגים באתר), ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

3.17. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

3.18. החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

3.19. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
4. קניין רוחני

4.1. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הלוגואים והסימנים של הקבוצה, השם של האתר, הרעיון העומד בבסיסו של האתר – הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על-ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

4.2. תכנים שמעלה הגולש לאתר הם בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותם לאתר. יחד עם זאת, כשהגולש מעלה תכנים לאתר, הוא נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולש, בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום. במסגרת השימושים של האתר, יהיה רשאי האתר לשתף ו/או להעביר את התכנים לאתרים אחרים, לשנות את התוכן, לערוך אותו, להוסיף תוכן ו/או להוריד חלקים, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכויות יוצרים או על כל חוק אחר.

4.3. הגולש מצהיר כי הוא מודע ומסכים כי הורדת תכנים אשר העלה לאתר תהיה נתונה להחלטת האתר בלבד.
5. דין ומקום שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין החברה לבינך, תהיה לבית המשפט בחיפה ותידון על פי דיני ישראל.