תקציב עיריית בני ברק בסעיף החינוך גדל ב-67 מליון שקלים

תקציב עיריית בני ברק בסעיף החינוך גדל ב-67 מליון שקלים, בעקבות העליה בפעולות רבות ומגוונות, עם הגידול המבורך במספר התלמידים במוסדות חינוך, ובכך עמד תקציב החינוך השנתי 533 מליון שקלים, מתוך התקציב העירוני השנתי של 1,323,154,000 ₪.
עדכון התקציב אושר בישיבתה האחרונה של מועצת העירייה, בהתאם להצעתו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר ויו”ר ועדת הכספים, לאחר שלפני ישיבת המועצה, התכנסה ועדת הכספים העירונית לישיבתה הראשונה בקדנציה זו ודנה באריכות בשורה ארוכה של סעיפים, ובהם צו הארנונה, עדכון התקציב הרגיל, אישור תקציבי פיתוח בלתי רגילים ודו”חות כספיים וכלליים.
בפתח הישיבה עסקה ועדת הכספים בסעיף תעריפי הארנונה, ובמסגרת זו, הומלץ לאישור מועצת העיריה, שאכן, אישרה בישיבתה שהתקיימה לאחר מכן, כי הארנונה תעלה בשנת הכספים 19′ בשיעור של 0.32% בלבד, בהשוואה לשיעורי הארנונה בשנת 18′, וזאת עפ”י השיעור שנקבע ע”י משרד הפנים המבוסס, בעיקרו, על ההצמדה למדד.
בדיון על פרטי התקציב, עמד רו”ח אהרון אדלר, גזבר העירייה על האיזון הכספי בתקציב שנובע, בין היתר, מהכנסות ארנונה ממגדלי משרדים ועסקים בני עשרות קומות באזור המסחר שבצפון העיר, שכיום נמשך בינוי מגדלים נוספים, ובהם “הכשרת הישוב”, ובד בבד, אישור של מגדלים חדשים במתחם מכון מור. סכום הארנונה הכללית שנגבה בשנה האחרונה עומד על 360 מליון ₪.
בישיבת הועדה גם נמסר, כי בסעיף הכנסות חניה חלה ירידה בסכום של כ-5 מליון ₪, וזאת בשל הפעלת מצלמות חניה ברחובות הרב כהנמן ואהרונוביץ, שהביאה לירידה גדולה בחניות אסורות ברחובות אלו, וכך השתפר מצב התנועה והסדר בהם מחד גיסא, וירידה, כתוצאה מכך, בהכנסות כספיות מאידך גיסא.
הועדה גם אישרה תוספת ניכרת בתקציבים בלתי רגילים בתחומים רבים ומגוונים, כבינוי מוסדות חינוך, שיפוץ בתי-ספר וגני ילדים, בינוי ושיפוץ מקוואות, הקמת גינות, סלילת כבישים ומדרכות, רכישת ציוד ומחשבים למוסדות חינוך, ביצוע עבודות בטיחות ובריאות במוסדות חינוך, התקנת מצלמות אבטחה חדשות ברחובות ובמוסדות, שדרוג מערכות כיבוי אש, שיפוץ מועדונים וקידום תכנית מתאר לעיר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.