״נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים״ • אלו נסים יש הגדולים יותר מיציאת מצרים, קריעת ים סוף ומתן תורה? • ואיך זה קשור לדורנו

״נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים״. הקב״ה מודיע כאן למשה שהוא יעשה לעם ישראל נפלאות שלא נבראו בכל הארץ!
יש להתבונן, הרי היה זה לאחר הניסים והנפלאות העצומים של יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מתן תורה, ובכל זאת עדיין יש ״נפלאות אשר לא נבראו״, על אלו נפלאות מדובר כאן?
ביאר הגאון מוילנה …והוא, שריית הענן על המשכן והכבוד שורה עליהם לעין כל…ואף שהלך הענן לפניהם ביציאתם ממצרים, לא היה זה אלא עד לשעתו עד הים, וגם לא היה לעיני על ישראל רק לפני הנביאים שבהם, מה שאין כן כאן. וזה שאמר. לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם, וזה היה הפלא הגדול.
אלו הם הנפלאות. ״וראה כל העם אשר אתה בקרבו״. כל העם בלי יוצא מן הכלל.
הנס הוא, שגם מי שאינו ראוי יראה גילוי שכינה, זה עולה על כל הניסים שראו עם ישראל עד אותו היום!
יסוד זה נותן לנו מבט מיוחד על מצבנו כיום.
חיים אנו בדור נחות מאוד. אנו רואים את המשנה ברורה. וחשים את המרחק העצום שביננו לבין החפץ חיים זצ״ל. הבן איש חי זצ״ל כמה שהם התבטלו בפני גדולי ישראל שקדמו להם השו״ע הרמ״א. האחרונים מתבטלים בפני הראשונים. הראשונים בפני האמוראים. אך דווקא משום שחיים אנו בדור כה שפל ונחות- הפלא של השראת השכינה הוא הרבה יותר גדול ממה שהיה בדורות הקודמים לנו!
רבי יצחק בלאזר זצ״ל אמר כי אנו חושבים: ׳הלוואי והיייתה לנו את הסייעתא דשמיא שהייתה לרשב״א׳… והאמת היא שיש לנו סייעתא דשמיא הרבה יותר ממה שהייתה לרשב״א !
הרשב״א עמל בתורה ביגיעה עצומה׳ בקדושה ובטהרה, ולא פלא שהגיע להשגות שכאלו.
גם לא פלא שרבי עקיבא אייגר. החתם סופר, רבי חיים פלאג׳י, ורבי יעקב אבוחצירה זצ״ל  הגיעו לכך.
אבל אנחנו?!  עם כל השפלות שלנו אנו זוכים ללמוד את תורת ה׳!
אנו זוכים להבין דף גמרא! אלו נפלאות אשר לא נבראו!
מבוסס על פי דבריו של מורי ורבי הרב שמשון דוד פינקוס זצ״ל. יהיו דברים אלו לעילוי נשמתו אכי״ר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.