הבטחת הרה”ק רבי משה מלעלוב שיום פטירתו היום: “אפעל לו ישועה”

רבים מתכוונים לערוך ולהשתתף בסעודות ההילולא ולזכות להבטחתו הנודעת של בעל ההילולא כי יפעל ישועה בשמי מרום לכל מי שיעסוק בהילולא שלו, וכפי מסורת זקני ירושלים מדור דור לשלוח מאכל לסעודת ההילולא כדי לפעול ישועה בכל הנצרך.

היערכות והתרגשות מיוחדת בכל אתר ואתר לקראת יומא דהילולא רבא של הרה”ק רבי משה בן הרה”ק רבי דוד מלעלוב זיע”א, שיחול היום י”ג טבת, כאשר רבים מתכוונים לערוך ולהשתתף בסעודות ההילולא ולזכות להבטחתו הנודעת של בעל ההילולא כי יפעל ישועה בשמי מרום לכל מי שיעסוק בהילולא שלו, וכפי מסורת זקני ירושלים מדור דור לשלוח מאכל לסעודת ההילולא כדי לפעול ישועה בכל הנצרך.

מתולדותיו בקצרה:

רבינו הק’ נולד לאביו הק’ מרן רבי דוד אבי השושילתא קדישא לבית לעלוב, כבר מילדותו ניכר היה בו כי לגדולות נועד הנער, כל רואיו שיבחוהו והיללוהו, אך לאחר פטירת מרן רבינו רבי דוד לא הכירו הקהל אותו, ואף אחד לא חשב כי יש ממשיך דגול שיוכל להמשיך את שלשלת הפאר, כי רבינו רבי משה היה מסתיר עצמו מאין רואים, מעטים מאוד ידעו כי קדוש עליון הנהו מאז עמדו על דעתו, הוא היה צדיק אמת שמפניו חרדו עליונים ותחתונים, עתה לאחר פטירת אביו, רק התחיל להתפרסם ואז נודע שמעו הגדול ורבים נהרו אליו, לשהות בצל קדשו.

צדיק מה פעל

הרי זו שאלה, מה ערך למופתים של הצדיק, לאותות פלא שגם התנא רבי פינחס בן יאיר היה מראה, ומה חידוש?… ברם חסידים יורדים לעמקו של ענין, בני בינה יודעים את הסוד של כל מופת המקרב לבם של ישראל לאביהם שבשמים ומשריש בהם אמונה טהורה בהשי”ת ובעבדיו הנביאים או הצדיקים רועי החסידות, המהוה את התגלמות כוח הקדושה העילאית לשדד מערכות תבל ולעורר בחינת רצון חסד אצל רבונו של עולם. אמרו: לכן נקראו צדיקים “עושים רצון קונם”, שהם עושים ומעוררים את רצונו של ק-ל החסד המתאוה לתפילתן של צדיקים. כמאה”כ צדיק גזור והקב”ה מקיים.

את שמחתו של רבינו שעלה בידו להושיע מאן דהוא ממצוקתו – אין לתאר, ואולם פי כמה היה צערו גדול משכל מאמציו לא עלו לעיתים בידו והוא נבצר מלהושיע לאחד שנולד במזל של עוני וסבל. כי על כן היה סבל הזולת סבלו הוא, ולבו הטהור פעם בקצב אחד עם לבות כל עמך בית ישראל, לב אחד.

כמו שמסופר מעשה שהיה ברוכל אחד שהיה מתפרנס כדי מחייתו ממכירת גרוטאות וצעצועים זעירים והיה מאנשי שלומו של רבינו הק’, שבא לפניו ושקו על שכמו ולא אמר דבר, פנה אליו הרבי בחיוך זוהר שהאהיל את כל פניו המאירות: אולי תעזוב אחת ולתמיד את הרוכלות ותהפוך לסוחר?…

לא הבין היהודי במה מדובר, ואיך יהפוך לסוחר אם יד ושם אין לו במסחר ואף את שמו הפרטי אינו יודע לחתום? אבל רבינו לא הרפה ממנו ויעץ לו לשתף את פלוני מכרו בעסק החדש שיפתח, והלה ידריכו בעצה נכונה בצעדיו הראשונים, שוב לא הרהר היהודי הרבה, הפשיל שקו מעל שכמו והורידו לארץ בנוכחות הרבי, כהוכחה שאכן חדל מלהיות רוכל, ועוד בטרם הספיק לחשוב רגע על עתידו שמע את הרבי פוקד עליו לנסוע לעיר מסויימת ולהשתתף עם פלוני בעסק מסחרי.

והרוכל הלך ובא לו לאותה העיר, התאכסן באכסניא רגילה, ועוד ביום הראשון התייצב לפניו יהודי שהציג עצמו כסוחר המבקש לשתף אותו בעסק מכניס רווחים, לא עמדה לו בינתו ליהודי ביש המזל והוא משך בכתפיו: מסחר? מה לי ולמסחר ואינני סוחר ואין לי אף פרוטה לפורטה, איזו שותפות תצמח מדלפון כמוני?…

ימים ארוכים כשנים הסתובב לו הרוכל היהודי באפס מעשה, חיפש לשוא את עשרו בנרות והעלה בידו חרס, מאוכזב ואכול מפח-נפש חזר לעירו ופנה הישר לביתו של רבינו, שקידם את פניו בשאלה:

איזה חדשות איתך? מאומה? היתכן? כלום נסעת לעיר שצויתי אותך? והיהודי ענה שכן, שאלו רבינו: ומסחר עשית? ובשותפות נכנסת? עמד היהודי וגולל לפני רבינו את כל קורותיו בימי שהותו בעיר, וסיפר לו גם על פגישתו עם הסוחר באכסניא שהציע לו שותפות. נו – המשיך רבינו ושאלו – ושלום נתת לפחות לאותו סוחר? לאו!

באותו רגע נאנק רבינו הק’ מכאב וצער ואנחה כבדה השוברת חצי גופו של אדם נפלטה מפיו, וי, וי, ייבב חרישית, ואל היהודי פנה ממורמר ואמר לו: חבל, חבל מאוד! כמה שעות יגעתי וכמה כוחות השקעתי כדי להביא לידי כך שאליהו הנביא יבוא אליך לעשות איתך שותפות בעסק פורח ומצליח, והנה, כשהוא כבר בא אליך, דחית אותו בשתי ידיים ואפילו שלום לא נתת לו! מה אומלל הנך! היית שלומיאל, והנך שלומיאל וכזה תישאר כנראה לתמיד!.

סיפר החסיד רבי שלמה ראטה מנאמני תלמידי הרה”ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זיע”א, שהיה איש חסד גדול, וגם תמך ועמד לימין רבינו מרן הרדצ”ש ודאג לו לכל מחסורו: היה זה בימי מלחמת העולם הראשונה, כשהיה רעב כבד ונפלו חללים הפרוטה כלתה מן הכיס והיה מים עד נפש, הייתי בעל חוב עצום, וסבלתי הפסדים גדולים מעסקי הכושלים, לא עמדתי בצערי עוד והלכתי למורי ורבי מרן רבינו דוד צבי שלמה מלעלוב, ותיניתי לפניו את צרותי, כשסיימתי לדבר החזיר לי בזה הלשון: שלמה, לך להר הזיתים ותשתטח על ציונו של זקני מרן רבינו משה’לי מלעלוב ותאמר כך: “רבינו ר’ משה’לי! בצוואתכם הבטחתם להיות למליץ יושר בעולם האמת, ולעמוד לימין כל מי שיתמוך ויעזור לצאצאיכם, ואני שלמה תומך ומפרנס כל הימים את נכדכם ר’ דויד’ל, וכעת הנני במצוקה לכן אני מבקש איפוא שתמליץ טוב בעדי להושיעני מצרתי”.

מסיים רבי שלמה את סיפורו – תיכף ומיד הלכתי והשתטחתי על ציונו הקדוש ואמרתי ככל הדברים האלו, ועוד באותו יום נחלצתי ממצוקתי והצלחתי ועסקי פרחו שוב, ושגשגו כברכת ה’. זכותו הקדושה תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

טרם הסתלקותו הבטיח רבינו, אשר נודע כבר בחיי חיותו כפועל ישועות נשגבות בקרב הארץ, כי יפעל ישועה בשמי מרום לכל מי שיעסוק בהילולא דיליה, ובשנים האחרונות נתפרסמה הסגולה ביותר ע”י רבים וטובים המספרים על ישועות נשגבות להן הם זוכים מדי שנה לאחר שערכו סעודת הילולא לזכר הצדיק ביומא דהילולא, י”ג טבת.

כאמור ניכרת תכונה רבה בכל אתר ואתר של רבים החפצים בישועה ומבקשים להשתתף בעריכת הסעודה – מי באסיפת מרעים בליל ההילולא ומי ביומא דהילולא רבה, היום יום שני, אחר תפילת שחרית, מי בנתינת ‘לחיים’ ומי בסעודה על הפת, ויש שאף תורמים את סעודות היום בישיבות הקדושות לכבוד ההילולא. י”ג טבת יש רק פעם אחת בשנה! מזכירים פעילים בנושא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.