כל מה שרציתם לדעת על הסגולה שבאמירת השם ‘אמתלאי בת כרנבו’

היה זה בערב שבת קודש. הגאון רבי חיים מיכאל וייסמנדל זצ”ל התהלך בשוק בנייטרא, כשלפתע קפץ מולו אדם ואמר לו: “אמור לי מהר את שם אמו של אברהם אבינו!”

שם אמו של אברהם אבינו הוא “אמתלאי בת כרנבו” (בבא בתרא צא, א) וידוע ששם זה הוא סגולה לאומרו כדי להצליח. וכ”כ בספר אורות אילים (תקל”ד): להצליח לפני שר ושלטון, קודם שיעמוד לפניו יאמר ‘אמתלאי בת כרנבו’ טו”ב פעמים ויצליח, ושו”ר שכ”כ רבינו הראב”י אב”ד (ה”ה רבינו אברהם בר יצחק אב”ד, מחבר ספר האשכול) בחי’ לב”ב” (שם)ץ

ובספר ‘בעליל לארץ’ להגאון רבי משה אריה לייב ליטש-רוזנבוים זצ”ל, שהיה תלמידו חביבו של מרנא החת”ס כתב בזה דבר נפלא (בחי’ למכות יא, א ד”ה לפיכך): “משום דכתיב באברהם (בראשית יב, ג) ואברכה מברכך, ואדם המברך לאברהם – מתברך, ואפילו לאחר מותו, לכך טוב לידע שם אמו, לברכו בשם אמו”. ולמדנו מכאן, שאדם הרוצה להתברך, די לו שיברך את אברהם אבינו ויזכיר שם אמו – ובעבור זה יתברך!

כמו”כ אמירת שם אמו של אברהם הוא סגולה לכל עת צרה, וידוע מהגה”ק מקלויזנבורג זצוק”ל שאמר במחנות ההשמדה למספר יהודים שיאמרו “אמתלאי בת כרנבו” וניצלו באותות ובמופתים.

במכתב לאחיו סיפר הגאון רבי חיים מיכאל וייסמנדל זצ”ל דבר פלא שארע עמו יממה לפני פטירת אביו, בעת ששכב על ערש דוי. היה זה בערב שבת קודש, ורבי חיים מיכאל לא ידע מכך, והתהלך בשוק בנייטרא. לפתע קפץ למולו אדם שנראה כמודרני, והיה לבוש במכנסיים קצרים, ואמר להגרחמ”ד: “אמור לי מהר את שם אמו של אברהם אבינו!” ענה לו הגרחמ”ד: “האם כבר התפללת היום?”. הפציר בו האיש מאד ואמר: “מה אכפת לך לומר לי?”, ומשלא נענה לו הגרחמ”ד, אמר לו האיש שהוא עוד יתחרט על כך שלא אמר לו זאת… והגרחמ”ד חשבו למשוגע.

והנה במוצאי שבת הגיע הידיעה המרה, שאביו הצדיק נפטר. ומיד לקח בחיפזון מארגז ספריו של אביו את הספר “משמרת שלום – הלכות שמחות”, ומשפתח הספר, נפתח לו בעמוד שכתוב שם “אמתלאי בת כרנבו אימא דאברהם אבינו – סגולה בשעת הסכנה”. והתברר למפרע, שבשעה שפגע בו האיש הנ”ל, התגברה מחלתו של אביו עד אשר שבק חיים לכל חי.

לאחר כלות ימי השבעה, כשחזר הגרחמ”ד לעירו נייטרא, שלח לחפש אחר אותו אדם, והבטיח לתת סך עשרת אלפים קראנען למי שימצא או יביא מידע מהאיש ההוא, אך אף אחד לא מצאו ולא ידע ממנו (מובא בספר תולדותיו ‘איש חמודות’ עמ’ סא, הערה טו).

(גיליון פיקודך דרשתי פר’ נח)

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.