מדינה במינוס :בחודשים ינואר – יולי נמדד גירעון בסך 23.8 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 11.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

• תכנון יעד הגירעון הממשלתי – בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪ שהם 2.9% מהתמ"ג.
• תוצאות יולי 2019 – בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש יולי נמדד גירעון בסך של 2.0 מיליארד ₪. בחודש יולי 2018 נמדד גירעון תקציבי בסך של 3.3 מיליארד ₪.
• הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2019 – בחודשים ינואר – יולי נמדד גירעון בסך 23.8 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 11.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
• הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2018 – יולי 2019) עומד על 3.8% מהתמ"ג.
מימון הגירעון
• בפעילות למימון נמדד בחודש יולי גירעון בסך 1.9 מיליארד ₪.
• גיוס הון נטו מקומי בחודש יולי היה חיובי והסתכם בסך של 7.8 מיליארד ₪.
• גיוס הון נטו בחו"ל בחודש יולי היה חיובי והסתכם בסך של 0.9 מיליארד ₪. הגיוס ביולי כולל את תמורת הנפקת האג"ח הפרטית באירו לגוף מוסדי באירופה בסך 2.0 מיליארד ₪ שבוצעה בסוף יוני.
• יתרות הממשלה בבנקים – כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של 6.9 מיליארד ₪.
ביצוע תקציב ההוצאות
• תכנון ההוצאה הממשלתית בתקציב המקורי – בתקציב לשנת 2019 מתוכנן יעד הוצאות שנתי בסך 396.9 מיליארד ₪.
• הוצאות יולי 2019 – סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש יולי ב-33.1 מיליארד, לפי הפירוט הבא:
– הוצאות משרדי הממשלה 30.4 מיליארד ₪, מזה המשרדים האזרחיים 24.6 מיליארד ₪ ומערכת הביטחון 5.8 מיליארד ₪.
– תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.3 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 0.4 מיליארד ₪.
• סך ההוצאות מתחילת שנת 2019 – סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר – יולי הסתכמו ב-227.1 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 57.2% מהתקציב המקורי), לפי הפירוט הבא:
– הוצאות משרדי הממשלה 197.1 מיליארד ₪.
– תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 18.4 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 11.6 מיליארד ₪.
בחודשים ינואר – יולי 2018 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-211.5 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2019 חל גידול של 7.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד . בתקציב המקורי תוכנן בשנת 2019 גידול בשיעור של 5.1% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2018.
• סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 2019 הסתכמו כאמור ב-197.1 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 57.2% מהתקציב המקורי), עלייה של 8.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
– הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-11.4%.
– הוצאות מערכת הביטחון ירדו ב-1.3%.
יש לציין כי התפלגות הוצאות המשרדים על פני שנת 2019 אינה דומה להתפלגות על פני שנת 2018. לעומת אשתקד שיעור גבוה יותר מההוצאות בוצע במחצית הראשונה של השנה (כולל תשלום של 1.7 מיליארד ₪ לקרנות הפנסיה הוותיקות). לפיכך, במידה ולא יתרחשו אירועי מאקרו בלתי צפויים, שיעור הגידול השנתי של הוצאות המשרדים צפוי להיות נמוך יותר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.