38.7 מיליארדי ש”ח זהו הגירעון בתקציב המדינה לשנת 2018

החשב הכללי במשרד האוצר, מר רוני חזקיהו, פרסם את הדו”חות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2018. הדו”חות הכספיים מספקים לממשלה, לכנסת ולציבור הרחב תמונת מצב מקיפה על פעילות הממשלה, נכסי הממשלה והתחייבויותיה. מטרת הדו”חות היא להביא לשקיפות פיננסית ראויה של עבודת הממשלה, לרבות חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים.

הגירעון בתקציב המדינה בשנת 2018 הסתכם בכ-38.7 מיליארדי ש”ח, שהיוו כ- 2.9% מהתוצר לשנה זו. ההוצאות האזרחיות הסתכמו בכ-72.3% מהתקציב (לעומת 71.4% מהתקציב בשנה הקודמת) וכ-19.6% מהתוצר (כ-19.3% בשנה הקודמת). הוצאות הביטחון הסתכמו בכ-19.6%מהתקציב (20.1% בשנה קודמת), וכ-5.1% מהתוצר (כ-5.2% בשנה הקודמת). תשלומי הריבית הסתכמו בכ-8.2% מהתקציב (8.5% שנה קודמת) וכ- 2.2% מהתוצר (כ- 2.3% בשנה קודמת). הדו”חות מראים עליה בהוצאות האזרחיות בשנה האחרונה, בחלקן ביחס לתקציב ולתמ”ג, וזאת על חשבון הוצאות הביטחון והוצאות הריבית על החוב שירדו. היקף הנכסים של המדינה, על פי הדו”חות המאוחדים (כולל החברות הממשלתיות ומרבית התאגידים הסטטוטוריים) הסתכם בסוף שנת 2018 בכ-598 מיליארדי ש”ח. בנוסף, ערך הקרקעות של מדינת ישראל נאמד בסך של כ-523 מיליארדי ש”ח. היקף התחייבויות הממשלה הסתכם בכ-2,559 מיליארדי ש”ח, הכוללות את התחייבויות המוסד לביטוח לאומי כלפי מבוטחים או תלויים לגביהם נוצרה עד למועד הדוח עילה לזכאות בסך של כ-723 מיליארדי ש”ח.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.