הראב”ד בהספד על שר התורה: “בכל רגע עלולה לפרוץ מלחמת עולם”

במהלך עצרת מספד על מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל בהיכל ישיבת חברון גבעת מרדכי, נשא מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א דברי מספד ומירר בבכי על הסתלקות ידידו מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל. במרכז המעמד הפתיע את בני ישיבת חברון כשהרחיב לדבר על מלחמת רוסיה ואוקראינה, ועל החשש ממלחמת עולם העלולה לפרוץ בכל רגע

ביום חמישי בשבוע שעבר התקיים עצרת מספד רבתי בהיכל ישיבת חברון גבעת מרדכי בראשות ראשי ורבני הישיבה ובהשתתפות המוני בני הישיבה ותושבים מהאיזור.

בעצרת מספד נשאו דברים ראשי ישיבת חברון, מרן פוסק הדור וראש הישיבה בבית שמש הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א, והמשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט”א.

מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א הפתיע את בני ישיבת חברון כשהרחיב לדבר במהלך ההספד על מלחמת רוסיה ואוקראינה, והזהיר על מלחמת עולם העלולה לפרוץ בכל רגע.

במרכז דבריו התייחס למלחמת רוסיה ואוקראינה “בכל רגע עלול לפרוץ אש של מלחמה בכל העולם. נשארנו כספינה בלי קברניט בשעה קשה כזאת מבית ומחוץ, כאשר סובלים מגזירות קשות בארץ מהממשלה הדורסנית, ומאידך בכל רגע עלול גם לפרוץ מלחמה עולמית.

את דבריו פתח בדברי מספד על ידידו ורעו מימי נעוריו מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל: “הלא תדעו כי שר וגדול נפל בישראל”, הוא היה שר בתורה וגדול במעשים ועבד ה’ כפשוטו, עליונים ותחתונים נלחמו זה עם זה, עליונים ביקשו אותו ותחתונים ביקשו אותו, והקב”ה החליט שהעליונים ינצחו.

“העולם עם ר’ חיים ובלי ר’ חיים זהו שני עולמות לגמרי. על ר’ חיים ניתן לומר “אבי אבי רכב ישראל ופרשיו”, שמצד אחד היה אב” לכל יחיד ויחיד בבית ישראל ודאג לו לכל צרכיו, ומצד שני היה כמו “רכב ופרשיו” שמנהיג את בית ישראל.

רע ומר לנו שנפטר ר’ חיים, אבל יותר מר לנו שהספינה אבד קברניטה, שבאים היום שאלות קשות שלא נשאלנו מעולם, ואין לנו קברניט כמו הקברניטים של הדורות הקודמים.

לאחר שהאריך בהספד על מרן שר התורה זצ”ל, נשא דברים בהקשר לגזירות הקשות על ידי השלטונות בכל התקופה האחרונה: “נשארנו כאן בלעדו כספינה בלב ים, וזקוקים אנו לרחמי שמים מרובים, ובפרט בשעה קשה כזאת שספינת היהדות החרדית רועשת עכשיו בלב ים, שהרשעים כים נגרש ורוצים לעקור אותנו מהקב”ה, ובאים בגזירות שלא נוכל נחנך את ילדינו כדרך התורה, ולא נוכל לדבר אלא במכשירים שהם יקבעו, ולא לאכול אלא מה שהם רוצים, וכל כוונתם בזה הוא רק דבר אחד, לעקור אמונה מהקב”ה, ודווקא בשעה קשה כזאת נלקח מאתנו קברניט כזה, ונשארנו כספינה המטרפת בלב ים בלא קברניט, ועל זה יש לבכות ולהתאונן “אוי לו לדור שאבד קברניטו”.

לאחר מכן הרחיב על מלחמת רוסיה – אוקראינה ואמר: “יש שחושבים שהתפילות על יהודי אוקראינה הוא רק למען הצלת יהודי אוקראינה, אבל זהו טעות, שהתפילות אינם רק למען יהודי אוקראינה, אלא אנחנו מתפללים בעד עצמינו, שהרי בכל רגע יכול לפרוץ אש של מלחמה בכל העולם.

“לפני כחודש ימים בשעה שעוררתי לומר ב’ פרקי תהלים לאחר כל תפילה על המצב, שמעתי שיש טוענים שזהו ביטול תורה, אך האמת יש לידע שאנחנו מתפללים בעיקר על עצמינו ולא רק על יהודי אוקראינה, וחובת השעה עכשיו להתפלל ולשוב בתשובה ולקרוע שערי שמים להצלתינו.

“במדרש מובא שבדור האחרון לפני ביאת משיח, בשעה שיגיע הזמן להתחיל במלחמות בין המדינות כדי לזרז את ביאת משיח, הקב”ה כופה כביכול את האומות לעשות מלחמות, ויכניס בליבם לעשות מלחמות שלא עפ”י שכל, ועכשיו נמצאים אנו בתקופה זו של המלחמות האחרונות שיהיו בתקופת חבלי משיח שזהו תקופה קשה.

“וקשה לנו אפילו לתאר במחשבה מה שאנחנו צריכים לעבור בחבלי משיח, והנה  פתאום אנחנו רואים שמלחמת משיח כבר הגיע, ובגמ’ בסנהדרין (צ”ח ע”ב) אמרו “מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים”, ודקדק הקדוש ה”חפץ חיים”, שלא אמרו “ילמד תורה ויעשה גמילות חסדים”, אלא אמרו “יעסוק בתורה ובגמילות חסדים”, והרי שכדי להינצל מחבלי משיח צריך לעשות האדם את התורה וגמילות חסדים כ”עסק” שהוא טרוד בו וחושב היאך לשפר ולתקנו עוד ועוד, ויחשוב בכל הזמן עצות היאך להגדיל ולחזק את התורה וחסד, ועי”ז יזכה להינצל מחבלי משיח.

“והקב”ה יעזור ויתן לנו הכח שנוכל לעבור את הניסיונות הקשים שעוברים עלינו, וכבר אמר הגה”ק מהרי”ל דיסקין זי”ע לפרש מה שאומרים בתפילת הושענות: “הושענא שלש שעות הושענא”, שתפילה זו היא על שלש שעות האחרונות שלפני ביאת משיח צדקינו, שאז מבול של כפירה ישטוף את העולם וכל העולם כולו נתפס במינות, ורק אנחנו נחזיק באמונה עד זיבולא בתרייתא, ועל זה מתפללים אנו: “הושענא שלש שעות הושענא”, והקב”ה יעזור שנזכה לביאת משיח צדקינו במהרה ובקרוב.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.