תדיראן : שיא במכירות מזגנים בהשוואה לתקופות מקבילות

מחזור המכירות ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם לסך של כ-269.5 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-231.9 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ-16.2%. הגידול נבע מגידול כמותי במכירות המזגנים. הגידול כאמור נבע בין השאר כתוצאה מעיתוי חגי תשרי שחלו בחודש אוקטובר בשנת 2019 ואילו בשנת 2018 חלו בחודש ספטמבר.

במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 מציגה החברה שיא במכירות מזגנים בהשוואה לתקופות מקבילות.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-67.8 מיליון ש”ח לעומת כ- 59.7 מיליון ש”ח, גידול בשיעור של כ-13.5%.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על 25.1% לעומת 25.8% ברבעון המקביל אשתקד, הקיטון בשיעור הרווחיות נבע משינוי בתמהיל המכירות.

ה-EBITDA ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-35.9 מיליון ש”ח, לעומת כ- 31.4 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ-14.1%. הגידול ב-EBITDA נבע בין היתר מיישום לראשונה של תקן IFRS16 שתרם 2.0 מיליון ש”ח לגידול ה-EBITDA.

הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו בכ-1.9 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-2.7 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון נבע מרישום הכנסות גבוהות יותר בגין הפרשי שער ספקים ברבעון השלישי של שנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו על ידי רישום הוצאות גבוהות יותר בגין הגנות מט”ח ברבעון השלישי של שנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם לסך של כ-22.4 מיליון ש”ח גידול בשיעור של כ-10.9%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-23.7 מיליון ש”ח לעומת תזרים מזומנים שלילי של כ- 43.3 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת נבע משיפור ברווחיות וכן משינויים בהון החוזר.

ההון העצמי ליום ה- 30.9.2019 עמד על כ-322.0 מיליון ש”ח, לעומת 304.3 מיליון ש”ח בתום שנת 2018. הגידול נובע מהרווח הנקי שנוצר בקבוצה בקיזוז דיבידנדים שחולקו.

בהמשך להתחזקות הפעילות העסקית של הקבוצה, חברת מידרוג אשר מדרגת את האג”ח של הקבוצה הודיעה על העלאת הדירוג מ- A2 (אופק חיובי) ל- A1 (אופק יציב).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.